Spory personalny galimatias powstał w jeleniogórskiej Alma Mater. Kolegium Elektorów Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, na wniosek senatu uczelni, odwołało najpierw panią rektor, a potem pełniąca jej obowiązki prorektor. Po tych zmianach obowiązki szefowej KANS powierzono najstarszej członkini senatu. Tyle, że tej ostatniej zmiany nie uznaje Ministerstwo Edukacji i Nauki

Tuż przed inauguracją roku akademickiego personalną rewolucję przeprowadzono w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. Najpierw odwołano rektorkę uczelni Wiolettę Boznańska, a po kilku dniach Beatę Telążkę, która przejęła jej obowiązki, jako p.o. Uczelnia – w komunikacie – informowała, że oba odwołania to wola całej społeczności akademickiej, w związku z nieakceptowalnymi metodami zarządzania, prowadzenia polityki finansowej uczelni oraz budowania jej wizerunku.

– Przedstawiciele społeczności akademickiej nie mogli więcej tolerować działań Pań Rektor niekorzystających z demokratycznych narzędzi dialogu, a przede wszystkim prawa do wyrażania własnych obaw i wątpliwości dotyczących przyszłości naszej Uczelni. Społeczność akademicka utraciła zaufanie do działań dotychczasowych Rektorów KANS – informowała uczelnia.

Obowiązki rektora przejęła najstarszy członek Senatu KANS dr Elżbieta Zieja, prof. KANS.

Okazuje się, że z drugim odwołaniem i ostatnim powołaniem rektora nie zgadza się Ministerstwo Edukacji i Nauki. W „Stanowisku Ministra Edukacji i Nauki w związku z sytuacją zaistniałą po odwołaniu Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze” możemy przeczytać, że Kolegium Elektorów nie miało uprawnień do odwołania dr. Beaty Telążki i to ona jest legalnie pełniąca obowiązki rektora KANS.

– Na podstawie art. 24 ust. 8 w związku z art. 27 ust. 4 ustawy PSWN w okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu do dnia wyboru albo powołania rektora obowiązki rektora pełni osoba wskazana w statucie uczelni, a w przypadku braku wskazania takiej osoby najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora.

Stosownie do § 37 statutu KANS w Jeleniej Górze w okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu albo od dnia odwołania Rektora do dnia wyboru albo powołania Rektora obowiązki Rektora pełni najstarszy prorektor.

Z posiadanych przez MEiN informacji wynika, że w dniu odwołania Rektora KANS w Jeleniej Górze w Uczelni funkcję Prorektor pełniła wyłącznie Pani dr Beata Telążka, która tym samym w świetle przywołanych przepisów prawa stała się osobą uprawnioną do pełnienia obowiązków Rektora KANS w Jeleniej Górze.

Pismem z dnia 25 września 2023 r. Przewodnicząca Kolegium Elektorów KANS w Jeleniej Górze poinformowała MEiN o odwołaniu przez Kolegium Elektorów w dniu

25 września 2023 r. – w oparciu o przepis art. 27 ustawy PSWN – dr Beaty Telążki z pełnienia obowiązków Rektora Uczelni.

Należy podkreślić, że przewidziana w ustawie instytucja powierzenia pełnienia obowiązków rektora wynika z okoliczności nadzwyczajnych związanych z wygaśnięciem mandatu rektora albo odwołaniem rektora uczelni i ma charakter incydentalny oraz tymczasowy. Podstawowym zadaniem osoby pełniącej obowiązki rektora jest zapewnienie bieżącego funkcjonowania uczelni oraz doprowadzenie do wyboru nowego rektora.

Z tego względu ustawa PSWN nie przewiduje możliwości odwołania osoby pełniącej obowiązki rektora. Procedura odwołania przewidziana w art. 27 ustawy ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do rektora uczelni. Uprawnienie do odwołania rektora przysługuje kolegium elektorów, które dokonało jego wyboru do pełnienia funkcji. Przepis art. 27 ustawy nie stanowi podstawy prawnej do odwołania osoby, która pełni obowiązki rektora uczelni.

Na podstawie zgromadzonych dotychczas informacji i dokumentów zgodnie z brzmieniem § 37 statutu Uczelni osobą uprawnioną do pełnienia obowiązków Rektora KANS w Jeleniej Górze pozostaje Pani Prorektor dr Beata Telążka. Wszelkie czynności podejmowane przez osoby, które nie mają wynikającego z obowiązujących przepisów umocowania do pełnienia obowiązków rektora uczelni nie mogą być uznane za zgodne z prawem i tym samym skuteczne.

MEiN apeluje o podjęcie działań zmierzających do unormowania sytuacji i przywrócenia właściwego funkcjonowania Uczelni – brzmi interpretacja ministerstwa.

Uczelnia nie zgadza się z taka interpretacją:

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.