Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo „Śnieżka” (zwany dalej Sprzedający) na podstawie art.38 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U.2024,poz.530) oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. z 2007 r., Nr 78, poz.532) ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa „Śnieżka”.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:
  1. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Wydział VI Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze księga wieczysta nr JG1J/00095779/1,
  2. Lokal zgodnie z zaświadczeniem Starosty Jeleniogórskiego z dnia 27.11.2013 stanowi samodzielny lokal użytkowy i spełnia warunki określone w art. 2 ustawy z dn. 24.06.1994 r., o własności lokali (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 903 z późniejszymi zmianami), wielkość jego udziału w nieruchomości wspólnej, stanowi grunt i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, wynosi 4843/10000,

3)Lokal użytkowy składa się z: 19 pomieszczeń (biura, korytarze, hol, klatka schodowa, sanitariaty, magazynek) o powierzchni 202,8m², oraz pomieszczeń przynależnych (kotłownia, świetlica, pomieszczenia gospodarcze) o łącznej powierzchni pomieszczeń przynależnych 56,8m².

 1. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków: Lokal nr 1
 • województwo: dolnośląskie
 • powiat: karkonoski
 • obręb ewidencyjny: 020602_1.0003, Kowary
 • nr działki ewidencyjnej: 516/3
 • rodzaj użytku: B – tereny mieszkaniowe
 1. Powierzchnia nieruchomości: lokal użytkowy o powierzchni 202,8 m² oraz pomieszczenia przynależne 56,8 m², znajdujący się na działce o powierzchni 0,2050 ha.
 2. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana (lokal użytkowy) będąca w zarządzie Nadleśnictwa ,,Śnieżka’’ przy ul. Pocztowej 13, 58-530 Kowary. Lokal przeznaczony do sprzedaży znajduje się na parterze i podpiwniczeniu w budynku. Składa się z 19 pomieszczeń o powierzchni 202,8m2. Do lokalu przynależą inne pomieszczenia o łącznej powierzchni 56,8m2. Nadleśnictwo posiada udział w nieruchomości w wysokości 4843/10000. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną , kanalizacyjną. Lokal wymaga kapitalnego remontu.
 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu-w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Nadleśnictwo na podstawie pisma z dnia 20.05.2019 r. zn. spr. WRM.6727.8.2019 Urzędu Miasta Kowary informuje, że dla działki oznaczonej numerem 516/3 obr.0003 ustalono następującą funkcję: 2U./ZP – teren usług z dopuszczeniem zieleni parkowej.
 4. Sposób zagospodarowania nieruchomości: Budynek mieszkalno-użytkowy.
 5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń.
 6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nie występują.
 7. Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków: budynek nie jest wpisany do wykazu nieruchomości zabytkowych, jednakże obszar miasta Kowary objęty jest nadzorem konserwatorskim.
 8. Cena wywoławcza nieruchomości: 170 000,00 zł. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.
 9. Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości: dodatkowe informacje dot. w/w nieruchomości i przetargu można uzyskać w Nadleśnictwie „Śnieżka” ul. Leśna 4a w Kowarach tel. 75 718 22 12 do 14, wew. *672 od godz. 8 00 do godz.14 00 w dni robocze; fax.75 718 25 23; e-mail: sniezka@wroclaw.lasy.gov.pl; lub na stronie BIP Nadleśnictwa w zakładce: wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia https://www.gov.pl/web/nadlesnictwosniezka/wystapieniakomunikatyogloszenia
 10. Termin i miejsce przetargu: Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 13.08.2024 roku (wtorek) o godz. 13 00 w Sali konferencyjnej Nadleśnictwa „Śnieżka” ul. Leśna 4a w Kowarach.
 11. Wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia: wadium w wysokości 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100) winno być wniesione w terminie do dnia 13.08.2024 roku do godz. 09:00.
  1. w pieniądzu, przelewem (tj. z konta bankowego uczestnika przetargu) na rachunek bankowy nr 83 1540 1199 2036 8000 1111 0002 (na przelewie należy zamieścić informację: „Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kowarach przy ul. Pocztowej 13”). Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Nadleśnictwa. Oferent zobowiązany jest uwzględnić czas trwania operacji bankowych. Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu z zastrzeżeniem ust.20. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg (tj. nabywcy) zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić.
  2. gwarancji bankowej (przy czym gwarancja bankowa musi zostać udzielona na okres nie krótszy niż 60 dni). Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 12. Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustala się najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Oznacza to, że do tego terminu pieniądze muszą się znaleźć na rachunku bankowym Nadleśnictwa „Śnieżka”.
 13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Nadleśnictwo „Śnieżka” może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Kupujący ponosi wszelkie koszty opłat związanych z zawarciem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.
 15. W związku z tym, że zbywana nieruchomość położona jest w granicach administracyjnych Miasta Kowary, Gminie Kowary służy prawo pierwokupu zgodnie z art.38 ust.5 ustawy o lasach.
 16. Nadleśnictwo może odwołać przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu lub zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 17. Zasady dotyczące zaskarżenia przetargu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 (Dz.U. 2007 nr 78, poz.532).

Nadleśniczy Nadleśnictwa „Śnieżka”

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.