O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 marca 2015 r. Nr VII/67/15 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Lwówek Śląski ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 3307 ze zm.)oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (t. j. Dz. U. Nr 2021 poz.2213) – Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski – o g ł a s z a:

  • I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej biblioteki w Chmielnie nr 50, oznaczonej ewidencyjnie nr 861/4 o powierzchni 0,0574ha, położonej w obrębie Chmielno. Działka o kształcie nieregularnym, zabudowana budynkiem dawnej biblioteki, położona w pobliżu budynków mieszkalno-gospodarczych i użytków rolnych. Nieruchomość uzbrojona. Budynek od kilku lat nieużytkowany. Budynek niepodpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze użytkowe, stan techniczny poniżej średniego, powierzchnia użytkowa budynku 432 m2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem 2UP- jako tereny zabudowy usługowej- usługi publiczne.

W Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim w/w nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr JG1S/00032050/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 320.000,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 17.03.2023r. o godz. 1000w pokoju nr 3 tut. Urzędu (parter) brama „A”.

Warunkiem przystąpienia do przetargu, będzie wpłacenie w a d i u m w wysokości 10?ceny wywoławczej tj. kwoty: 32.000,00 złw terminie do dnia 13.03.2023 r. (włącznie), które należy wpłacić na konto Gminy Lwówek Śląski Nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554.

Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w wyznaczonym dniu środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu.

Zastrzega się, że w przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Lwówek Śląski.

Nabywca w/w nieruchomości w terminie do 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania umowy notarialnej w przeciwnym razie Gmina może odstąpić od zawarcia tej umowy, a nabywca straci wpłacone wadium.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Uwaga: Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z powiatowej ewidencji geodezyjneji GMINA nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, pok. nr 4, tel. (75)647-78-72.

Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu

Lwówek Śląski Dnia: 27.01.2023 r.

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.