OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w Gminie Stara Kamienica

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stara Kamienica Uchwały Nr LVIII.349.2023 z dnia 29 maja 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w Gminie Stara Kamienica

Plan obejmuje 3 obszary, położone w obrębach Stara Kamienica, Barcinek oraz Kromnów, których granice określają załączniki graficzne nr 1 do nr 3 do ww. uchwały.

Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej na podstawie art. 46, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.). Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy wnosić do Urzędu Gminy Stara Kamienica, ul. Kamieniecka 11, 58-512 Stara Kamienica w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica, w terminie do dnia 28 czerwca 2023r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz art. 8a ust. 1 i 17a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych lub prawnych składających wnioski jest Wójt Gminy Stara Kamienica, ul. Kamieniecka 11, 58-512 Stara Kamienica, nr telefonu 75/75-143-37,

e-mail: starakamienica@starakamienica.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w Gminie Stara Kamienica, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony danych (IOD) przez adres inspektor@cbi24.pl, tel. 534-499-007.

3. Pełen zakres informacji nt przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica oraz w siedzibie Administratora.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.