Dyrektor
Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu
ogłasza nabór na stanowisko:

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
OŚRODKA KULTURY SPORTU
i TURYSTYKI WE WLENIU

Miejsce pracy:
Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki
ul. Chopina 2, 59-610 Wleń

Kandydat powinien być osobą, która zgodnie z Ustawą o finansach publicznych spełnia następujące wymagania:
Posiada obywatelstwo polskie,
Ma zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
Spełnia jeden z poniższych warunków:

  • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 5-letnią praktykę w księgowości,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów,
  • preferowana znajomość księgowości budżetowej oraz zasad funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.
    Zna przepisy ustaw o finansach publicznych, o rachunkowości, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy.

Forma zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy uzależnione są od zakresu powierzonych obowiązków.
Istnieje możliwość osobistego zasięgnięcia szczegółowych informacji na temat wymagań formalnych warunków pracy i zakresu obowiązków służbowych po wcześniejszym umówieniu spotkania w biurze OKSiT tel.: 757136268, e-mail: oksit@wlen.pl

Oferty kandydaci powinni składać w biurze OKSiT we Wleniu w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w OKSiT we Wleniu” w terminie
do 30 kwietnia 2022 r.

Szczegółowe warunki oraz wykaz wymaganych dokumentów udostępnione są na stronie internetowej www.oksit.wlen.pl

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.