Dzięki środkom przyznanym w ramach konkursów Odnowa Dolnośląskiej Wsi, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021 oraz na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, lokalne samorządy z regionu przeprowadzą około 130 ważnych inwestycji. Na terenie gmin należących do powiatów m. Jelenia Góra, karkonoskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, bolesławieckiego i legnickiego zrealizowane zostaną 23 projekty o łącznej wartości prawie 1,1 mln zł.

Zarząd województwa wręczył przedstawicielom dolnośląskich gmin symboliczne promesy o łącznej wartości niemal 6 mln złotych. Samorządy wsparcie przeznaczą na wyremontowanie i wyposażenie obiektów publicznych (także tych pełniących funkcje rekreacyjne), naprawę systemów melioracji wodnych oraz na istotne zadania związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach. Inwestycje będą przeprowadzane w najbliższym czasie, aby mieszkańcy mogli korzystać z nowych udogodnień jak najszybciej.

– Każda przekazana przez nas promesa to dofinansowanie projektu ważnego z punktu widzenia lokalnej społeczności. Dzięki tym inwestycjom poprawi się standard życia i podniesie bezpieczeństwo mieszkańców województwa. Dlatego każdego roku konsekwentnie wspieramy gminy w realizacji tych ważnych zadań – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej to dofinansowanie przyznawane z budżetu samorządu województwa gminom o niskich dochodach podatkowych. Można z jego udziałem realizować zadania dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego, które należą do zadań własnych danego samorządu lokalnego. W tym roku wnioski o pomoc z budżetu województwa złożyło 99 gmin, z czego do kolejnego etapu zakwalifikowano 97. Wsparcie na łączną kwotę 3 mln zł otrzymało 25 lokalnych samorządów z regionu.

Gminy z powiatów m. Jelenia Góra, karkonoskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, bolesławieckiego i legnickiego z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej odebrały w tym roku dofinansowania na prawie 600 tys. zł. Z udziałem tych środków w najbliższym czasie zrealizowany zostaną m.in. projekty pt. „Bezpieczna droga do szkoły w centrum miasta oraz do atrakcji turystycznych Kowar”, „Zakup i montaż lamp solarnych przy drogach i placach na terenie Gminy Chojnów”, czy „Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Warta Bolesławiecka, Tomaszów Bolesławiecki, Lubków, Wilczy Las”.

Konkurs funkcjonuje od 2009 roku i od tego czasu samorząd województwa przeznaczył na ten cel już około 60 mln zł.

– Dofinansowanie to dla nas duża pomoc w realizacji ważnych dla gminy inwestycji. Jesteśmy ogromnie wdzięczni panu marszałkowi. Pieniądze wykorzystamy na rozbudowę i przebudowę oświetlenia drogowego w Warcie Bolesławieckiej, Tomaszowie Bolesławieckim, Lubkowie i Wilczym Lesie – mówi Mirosław Haniszewski, wójt gminy Warta Bolesławiecka.

Odnowa Dolnośląskiej Wsi to konkurs, którego nadrzędnym celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz podnoszenie ekonomicznej niezależności tych obszarów. Wpisuje się on w nurt rozwoju wsi oparty na podkreślaniu niepowtarzalnych walorów danej miejscowości, co z pewnością wpłynie w przyszłości na trwałe upodmiotowienie społeczności lokalnych i stworzenie poczucia odpowiedzialności za przyszłość własnych małych ojczyzn.

– Z tych pieniędzy gminy mogą budować, remontować i wyposażać obiekty publiczne – także te, pełniące funkcje rekreacyjne, np. place zabaw, boiska, ścieżki rowerowe, stadiony czy siłownie. Zależy nam na tym, aby wszystkim mieszkańcom województwa żyło się tutaj wygodnie i bezpiecznie – mówi Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:

  • remont, wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczne, kulturalne lub społeczno- kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury itp.;
  • budowę, przebudowę lub remont obiektów i zagospodarowanie miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i publiczne m. in. placów zabaw, siłowni zewnętrznych, stadionów, trybun, hal sportowych, basenów, wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, chodników, parków, skwerów, itp.;
  • zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) i/lub ich wyposażenia;
  • budowę, przebudowę lub remont urządzeń retencyjno – rozsączających m.in. skrzynki rozsączające, studnie chłonne lub zbiorniki retencyjne;
  • remont, wyposażenie lub remont wraz z wyposażeniem gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem księgozbiorów;
  • zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych.

W ramach tegorocznej edycji konkursu dofinansowanych zostanie 47 projektów na łączną kwotę 1,3 mln zł. Na terenie gmin należących do powiatów m. Jelenia Góra, karkonoskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, bolesławieckiego i legnickiego z pieniędzy z programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi zrealizowanych zostanie 9 inwestycji o łącznej wartości prawie 250 tys. zł. Dzięki temu mieszkańcy zyskają m.in. nowy rekreacyjny zbiornik wodny siłownię zewnętrzną, skwer rekreacyjno – turystyczny, czy pumptrack. Wyremontowanych będzie też kilka świetlic wiejskich.

W trzecim konkursie, przeprowadzonym przez samorząd wojewódzki, gminy starały się o dofinansowania na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Środki z budżetu województwa na te cele otrzymało 57 lokalnych samorządów na łączną kwotę prawie 1,5 mln zł.

– Przedsięwzięcia związane z utrzymaniem i konserwacją instalacji oraz urządzeń melioracji wodnych w gminach są niezbędne, gdyż istotnie wpływają na lokalną gospodarkę wodną. Dzięki nim samorządy między innymi tworzą gminne systemy zabezpieczeń przed negatywnymi skutkami z jednej strony susz, a z drugiej powodzi. Melioracje wodne w dużym stopniu wpływają także na ilość i jakość rolniczych plonów. Są zatem niezwykle ważne zwłaszcza w gminach wiejskich, w których rolnictwo zajmuje niepoślednie miejsce – mówi Marek Obrębalski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Zadania do realizacji w ramach tego konkursu:

  • wykaszanie roślin, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów, karczowanie lub wycięcie drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, odmulenie dna rowów, czyszczenie i naprawę budowli na rowach, naprawę skarp rowów;
  • usuwanie tzw. „awarii drenarskich”, polegających na: czyszczeniu, naprawie lub wymianie elementów budowli drenarskich, czyszczeniu lub przekładaniu rurociągów drenarskich;
  • naprawę innych budowli systemów melioracji wodnych.

Do gmin z powiatów m. Jelenia Góra, karkonoskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, bolesławieckiego i legnickiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością danego samorządu lokalnego popłynie 9 dotacji celowych o łącznej wartości ponad 200 tys. zł. Ze wsparcia w tym roku skorzystają gminy Pielgrzymka, Świerzawa, Legnickie Pole, Lwówek Śląski, Mysłakowice, Warta Bolesławiecka, Złotoryja, Nowogrodziec, Gromadka.

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Alina Gierak

502 499 336

Zgłoś za pomocą formularza.