Wnioski o nadanie statusu uzdrowiska odnawiane są co 10 lat. Jelenia Góra złożyła wniosek 17 września 2018 roku. Kilka dni temu minister zdrowia go zatwierdził. Wcześniej uzdrowisko działało na podstawie zgód warunkowych wydawanych na 5 lat. Problemem było zanieczyszczenie powietrza w Cieplicach, zwłaszcza jesienią i zimą.

Poziom pyłu zawieszonego i tlenku węgla w poprzednich latach wiele razy przekraczał normę. Było tak źle, że w 2014 roku kurort znalazł się wśród 10 miejscowości, które Ministerstwo Zdrowia ostrzegało przed utratą statusu uzdrowiska. Samorząd musiał szybko zabrać się do działania, bo groźba utraty statusu uzdrowiska oznaczała dla miasta utratę pieniędzy z opłaty klimatyczne a dla lokalnych biznesów utratę klientów.

Dla właściciela kurortu – Polskiej Grupy Uzdrowisk KGHM TFI posiadanie statusu uzdrowiska jest koniecznym warunkiem, by kontraktować z NFZ usługi w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Do Cieplic przyjeżdżają co roku tysiące kuracjuszy kierowanych przez NFZ i ZUS. Wielu korzysta także z turnusów komercyjnych.

Od 2014 roku samorząd wdrażał program naprawczy. Między innymi zaproponował dofinansowanie rozszerzenia sieci Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, dopłaty do wymiany pieców węglowych na mniej szkodliwe dla środowiska ogrzewanie, instalacje solarów na publicznych budynkach, kursy do Cieplic nowoczesnych, ekologicznych autobusów MZK, kontrole strażników miejskich i karanie mieszkańców spalających w piecach odpady, polewanie wodą ulic w kurorcie, rozwój ścieżek rowerowych.

I choć do zrobienia jest jeszcze bardzo wiele, zwłaszcza zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wymiana pieców, to minister zdrowia uznał te działania samorządu za dobrze rokujące i wydał długoletnią  10-letnią zgodę na funkcjonowanie uzdrowiska Cieplice (ponieważ starania trwały dwa lata, to obejmuje kolejne 8 lat). Tyle czasu ma samorząd jeleniogórski, by jeszcze bardziej skutecznie walczyć o czystsze powietrze nad Cieplicami.

Status uzdrowiska

Uzdrowiskiem może zostać obszar, który: ma złoża naturalnych surowców leczniczych oraz klimat o potwierdzonych właściwościach leczniczych; spełnia wymagania w stosunku do środowiska określone w przepisach o ochronie środowiska; ma infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej; transportu zbiorowego i prowadzi gospodarkę odpadami; ma zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego przygotowane do prowadzenia lecznictwa. Gmina musi potwierdzić lecznicze właściwości naturalnych surowców i klimatu i składa wniosek o wydanie odpowiedniego świadectwa do jednostki uprawnionej przez ministra zdrowia. Właściwości lecznicze potwierdzić muszą udokumentowane badania, które wykluczają przy tym negatywne oddziaływanie na zdrowie człowieka.

Gmina musi następnie sporządzić operat uzdrowiskowy, który określa możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na danym terenie. Jeśli warunki określone w ustawie zostały spełnione, minister wydaje decyzję o możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego i ustala kierunki lecznicze dla danego uzdrowiska .

Gmina musi co najmniej raz na 10 lat przedstawić ministrowi zdrowia operat uzdrowiskowy, który potwierdzi, że obszar spełnia wymagania określone w ustawie. Jeśli na podstawie złożonego operatu uzdrowiskowego minister zdrowia stwierdzi nieprawidłowości, wyznaczy czas na ich usunięcie (maksymalnie 5 lat). Jeśli gmina nie usunie nieprawidłowości, minister wystąpi do Rady Ministrów o pozbawienie danego obszaru statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.