Dwanaście ofert wpłynęło w przetargu na rozbudowę układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 w Bolesławcu. Podpisanie umowy na realizację inwestycji planowane jest w I kwartale 2024 r. po zakończeniu postępowania przetargowego.

Generalna dyrekcja analizuje oferty

Najniższa, złożona przez firmę Himmel i Papesh Opole Sp. z o.o. oferta ma wartość 40 876 086,87 zł. Najwyższą, na kwotę 62 186 027,08 zł, złożyła firma Alusta S.A. Budżet GDDKiA na realizację tego zadania wynosi o 55 595 396,00 zł.  

Komisja przetargowa przystępuje do analizy ofert w celu wyłonienia wykonawcy. Głównym kryterium oceny ofert złożonych w przetargu jest cena (60 proc.) oraz okres gwarancji (40 proc.). Szczegóły zamówienia dostępne są na platformie zakupowej GDDKiA. Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 32 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca).

Dwa mosty

Istniejący most, ze względu na zły stan techniczny i nienormatywne parametry zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie nowy. Dodatkowo, po północnej stronie zbudujemy drugi, w wyniku czego powstaną równolegle dwa bliźniacze mosty. Zbudujemy także odcinek dwujezdniowej DK94. 

Na każdym z nowych mostów wykonana zostanie dwupasowa jezdnia oraz chodnik i ścieżka rowerowa, zapewniające dobre skomunikowanie obu brzegów rzeki. To rozwiązanie nie tylko dla pojazdów samochodowych, ale także dla ruchu pieszego i rowerowego.  Na obu końcach przepraw mostowych wykonane zostaną ronda turbinowe o wymiarach zapewniających płynność ruchu oraz pełną swobodę wyboru kierunku ruchu.  

Przebudowa układu komunikacyjnego

W ramach zadania przebudowana zostanie DK94 z na odcinku prawie 600 m, a jej nośność zwiększy się do 11,5 t/oś. W miejscu obecnego skrzyżowania DK94 z ulicą Widok (droga wojewódzka nr 350) wybudowane zostanie rondo, a istniejące rondo z ulicą Zgorzelecką zostanie przebudowane. Przebudowane będzie także skrzyżowanie DK94 z ulicą Spacerową (droga powiatowa nr 2324D) oraz skrzyżowanie DK94 z drogą gminną (nr 104068D).  Zatoki autobusowe zostaną przeniesione poza strefę głównych potoków ruchu, a po północnej stronie ul. II Armii Wojska Polskiego zostanie dobudowany chodnik. Wybudowana będzie kanalizacja deszczowa, doświetlenie drogi oraz elementy BRD.  

Przebudowa DK94 wraz z budową dwóch mostów wpłynie na zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zakończenie przebudowy planowane jest w 2026 r. Inwestycja będzie finansowana ze środków budżetu państwa.  

Fot. i info. GDDKiA

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.