ZOBACZ DUCHA GÓR 2021

Regulamin

Organizatorem konkursu jest Fundacja Nowin Jeleniogórskich, a współorganizatorem Nowiny Jeleniogórskie Spółka z o. o. – wydawca tygodnika Nowiny Jeleniogórskie.

1. Konkurs fotograficzny Zobacz Ducha Gór ma charakter otwarty. Udział w nim mogą wziąć wszyscy fotografujący. W przypadku uczestników niepełnoletnich do udziału w konkursie wymagana jest zgoda prawnych opieków autorów zgłaszanych prac.
2. Tematem zgłaszanych zdjęć mogą być wszelkiego rodzaju atrakcje turystyczne (krajobraz, obiekty przyrodnicze i architektury, życie codzienne, wydarzenia kulturalne, sportowe, miejscowe produkty lokalne, mieszkańcy regionu) związane z regionem geograficznym Karkonoszy, Gór Izerskich, Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich, Kotliny Jeleniogórskiej, Doliny Bobru, Doliny Kwisy.
3. Do konkursu zgłaszane mogą być fotografie wykonane w okresie od października 2019 roku do września 2021 roku.
4. Fotografie zgłaszane do konkursu nie mogą być poddane radykalnej obróbce graficznej wpływającej na dokumentalną wartość prac, fałszującej faktyczny obraz sfotografowanej rzeczywistości. Dopuszcza się jedynie modyfikacje naturalnego obrazu w niewielkim zakresie, wzbogacające i podkreślające plastyczną formę fotograficznych obrazów. Montaże fotograficzne zgłaszane mogą być wyłącznie w odrębnej, określonej niniejszym regulaminem dodatkowej kategorii konkursowej.

5. Prace zgłaszane na konkurs dostarczone mogą być organizatorowi w formie plików cyfrowych o jakości pozwalającej na ich publikację w formie elektronicznej oraz w druku w formacie nie mniejszym niż 20×30 cm, bądź w postaci tradycyjnych odbitek fotograficznych w formacie nie mniejszym niż 20×30 cm i nie większym niż 100×70 cm.

6. Do konkursu zgłaszane mogą być pojedyncze fototografie i zestawy fotografii. Jeden uczestnik zgłosić może maksymalnie 10 prac. Zestaw fotografii traktowany jest jak jedna praca. Zestaw fotografii tworzący jedną pracę składać może się maksymalnie z dziesięciu zdjęć i musi być wyraźnie oznaczony.
7. Do każdej zgłaszanej pracy pracy załączona musi być karta zgłoszenia, wypełniona prawidłowo w języku polskim. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Zarówno pliki cyfrowe, jak i odbitki fotograficzne muszą być opisane/oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację, mający odzwierciedlenie w karcie zgłoszenia.
8. Prace wraz z czytelnie wypełnionymi kartami zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Fundacja Nowin Jeleniogórskich, ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra. Prace w postaci plików cyfrowych przesyłać można pocztą elektroniczną na adres: fundacja@fundacjanj.org Prace zgłaszane na konkurs można też dostarczać osobiście do siedziby organizatora.
9. Termin nadsyłania prac: do 18 października 2021 r. Decyduje data dotarcia przesyłki z pracami do organizatora.
10. Do fotografii w postaci tradycyjnych odbitek fotograficznych bądź wydruków należy dołączyć ich wersje elektroniczne w postaci plików cyfrowych, o jakości pozwalającej na ich publikację w formie elektronicznej i wykorzystanie do druku.
11. Prace należy przesyłać w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie.
12. Udział w konkursie jest bezpłatny.
13. Oceny prac dokona jury konkursu powołane przez organizatorów. Jury zdecyduje o przyznaniu nagród, których lista opublikowana zostanie w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” i na portalu internetowym www.nj24.pl.

14. Organizatorzy przewidują również możliwość przyznania nagód specjalnych w kategoriach dodatkowych: za najlepszą fotografię reportażową, najlepszą fotografię Jeleniej Góry, najlepsza fotografię Doliny Bobru, najlepszy fotomontaż. Możliwe jest przyznanie także innych nagród specjalnych, będących wynikiem decyzji jury.
15. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” oraz portalu internetowym www.nj24.pl. Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach konkursu oraz sposobie odbioru nagród w terminie umożliwiającym uczestwnictwo w uroczystości rozstrzygnięcia konkursu i osobisty odbiór nagród.
16. Organizatorzy nie są zobowiązani do udzielania wyjaśnień w przedmiocie oceny prac i przyznania nagród.
17. Autorzy najlepszych prac wyłonionych przez jury otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i partnerów konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu, uroczyste rozdanie nagród oraz otwarcie pokonkursowej wystawy nastąpi do końca 2021 r. w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.
18. Prawa autorskie fotografii zgłaszanych do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną pracy.
19. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do pokonkursowych prezentacji przechodzą na własność organizatora.
20. Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania zgłoszonych prac, wykorzystywania ich do celów reklamowych, publikowania w środkach masowego przekazu, zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu w formie elektronicznej i drukowanej.
21. Autor zgłaszanych prac wyraża zgodę na publiczne przetwarzanie przesłanych danych i na rozpowszechnianie swojego wizerunku.
22. W kwestiach spornych dotyczących przeprowadzania konkursu głos decydujący mają organizatorzy.
23. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

24. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w zaksie dotyczącym terminów jego realizacji, formy rozstrzygnięcia, posobie powiadomienia o jego rozstrzygnięciu oraz sprecyzowaniu zawartych w nim zapisów.
25. Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania konkursu z przyczyn uniemożliwiających jego organizację. W takiej sytuacji wszystkie nadesłane prace zwrócone zostaną autorom na koszt organizatora. W przypadku odwołania konkursu lub zmiany daty rozstrzygnięcia konkursu wynikającej z przyczyn losowych bądź nieprzewidzianych utrudnień organizacyjnych, uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora o zaistniałej sytuacji, ewentualnie nowym terminie rozstrzygnięcia konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu: Fundacja Nowin Jeleniogórskich, ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra. tel. + 48 756424420, e-mail: fundacja@fundacjanj.org, www.nj24.pl

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowin Jeleniogórskich z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra;

2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;

3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

7. Uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

8.Uczestnicy konkursu mają prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.