W Karkonoskim Systemie Wodociągów i Kanalizacji przygotowują się do kontroli na szeroką skalę, obejmującej gospodarstwa w gminach należących do KSWiK. Pracownicy spółki będą sprawdzać czy do ich sieci nie są przyłączone na „dziko” gospodarstwa domowe, hotele lub pensjonaty. Kto to zrobił, ma szansę na uniknięcie kary.

Spółka ogłosiła właśnie abolicję dla osób, które dobrowolnie zgłoszą fakt posiadania nielegalnego przyłącza do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Z takimi osobami zostanie zawarta umowa, a  spółka nie będzie składała wniosków o wyciąganie konsekwencji karnych przewidzianych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Termin zgłaszania upływa 31 marca.

Nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków, w tym odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej skutkują wzrostem kosztów utrzymania systemu wodno – kanalizacyjnego. Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ujawnienie wszelkich podłączeń do systemu kanalizacyjnego, w tym ścieków pochodzących z własnych ujęć wody (studnie), które są nieopomiarowane i nie są zgłoszone do ewidencji w oddziałach KSWiK.” – wyjaśnia spółka.

Abolicja ogłoszona przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Obowiązuje do 31 marca. Po tym terminie ujawniony podczas kontroli nielegalny pobór wody, nielegalne odprowadzenie ścieków oraz odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej skutkowało będzie złożeniem wniosku o wyciągniecie konsekwencji karnych.

W celu zalegalizowania poboru wody i odprowadzania ścieków należy zgłosić się do oddziałów spółki mających siedzibę w każdej gminie obsługiwanej przez KSWiK. Adresy oddziałów dostępne są na naszej stronie internetowej www.kswik.eu.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.