Warto skorzystać z ułatwień

Wchodzące w skład strefy grunty inwestycyjne to poważny argument do podjęcia działalności. Mirskie tereny, pozwalające skorzystać z ulg, znajdują się przy al. Wojska Polskiego, przy drodze wojewódzkiej nr 361. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego można tam inwestować w szeroki zakres działalności, przede wszystkim w produkcję oraz składowanie i magazynowanie materiałów. Można tam lokalizować również stacje paliw, bazy i zaplecza techniczne firm. Teren jest uzbrojony, m.in. w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągową, kanalizację teletechniczną i linie energetyczne.
Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk Andrzej Jasiński podkreśla, że strefa nie jest zarezerwowana jako obszar inwestycyjny jedynie dla dużych podmiotów.

– Ze strefy mogą korzystać inwestorzy zewnętrzni, ale też nasi, gminni przedsiębiorcy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podejmowały tu działalność gospodarczą nawet firmy jednoosobowe. To nie musi być zakład zatrudniający wiele osób. Zapraszamy właścicieli warsztatów samochodowych, składów opałowych, materiałów budowlanych, tartaków, stolarni itp. Być może nie wszyscy przedsiębiorcy uzyskają wsparcie z budżetu państwa (odpis od podatku), bo to zarezerwowane jest dla przedsięwzięć o pewnej skali, ale mogą na bardzo korzystnych warunkach wydzierżawić grunty na terenie strefy ekonomicznej. To tylko 30 groszy za m. kw. na rok. W pierwszym roku działalności gmina zwalnia z opłaty dzierżawy. – tłumaczy burmistrz. – W zależności od ilości osób zatrudnionych przedsiębiorca może uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości nawet do 3 lat. W przypadku wyrażenia woli nabycia działki na własność może to nastąpić po pięciu latach prowadzonej działalności.

Warunek: uzbrojenie

Mimo że Mirsk oferuje przedsiębiorcom strefowe ułatwienia od sześciu lat, ciągle nie zainwestował tu żaden podmiot.

– Inwestorzy oczekują idealnych warunków prowadzenia działalności – przyznaje burmistrz Jasiński. – Nasze działki miały atrakcyjną lokalizację, ale ich uzbrojenie w media nie było całkowite. Niestety, naszej niezamożnej gminy nie było stać, aby z dnia na dzień sfinansować bardzo kosztowne inwestycje. To nastąpiło dopiero po zdobyciu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w 2017 r. Te inwestycje zostały już zrealizowane i zakończone w roku 2019, więc teraz czas na to, aby zaczęły przynosić wymierne korzyści gminie.

Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku było możliwe dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa – Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie – Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie
– Rozwój przedsiębiorczości. W zakres zadania weszło uzbrojenie terenów w następujące sieci: wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa i kanał technologiczny dla przyłączy energii elektrycznej, telefonu i internetu. Wykonane zostały również wewnętrzne drogi dojazdowe w nawierzchni bitumicznej i wyznaczono dojazdy od ulicy Betleja oraz od drogi wojewódzkiej i z al. Wojska Polskiego. Tereny są dobrze skomunikowane, położone w odległości 6 km od drogi krajowej nr 30 i 35 km od autostrady A4. Łączne nakłady na te przedsięwzięcia wyniosły prawie 5 mln zł. 3,8 mln zł to środki unijne, a milion zł pochodził z budżetu gminy.

Strefowe korzyści

W Polsce Specjalne Strefy Ekonomiczne pojawiły się w 1994 r. Są to wyodrębnione administracyjnie obszary, na których prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się na preferencyjnych warunkach. Zostały powołane do życia w celu wspierania rozwoju określonych dziedzin działalności gospodarczej, tworzenia nowych technologii, promowania eksportu i tworzenia nowych miejsc pracy. Mogą działać na nich zarówno przedsiębiorcy polscy, jak i zagraniczni.

Aby przedsiębiorstwo mogło operować na obszarze SSE, musi uprzednio uzyskać zezwolenie wydawane przez zarządcę strefy. Dla terenów zlokalizowanych w Mirsku zarządcą jest Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości. W zezwoleniu określa się m.in. przedmiot działalności, minimalny poziom zatrudnienia oraz minimalny poziom wydatków inwestycyjnych. Zezwolenie może zostać wydane na podstawie np. projektu inwestycyjnego zaplanowanego do realizacji w strefie. Uzyskanie zwolnienia wiąże się także z koniecznością spełnienia pewnych dodatkowych wymagań, dotyczących minimalnej wartości inwestycji oraz długości trwania inwestycji.

Przepisy przewidują zwolnienie z podatku dochodowego w stosunku do dochodów wypracowanych z działalności gospodarczej, prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Wielkość dochodu podlegającego zwolnieniu zależy od poniesionych wydatków inwestycyjnych w strefie, lokalizacji tej strefy, wielkości przedsiębiorstwa, a także liczby nowo zatrudnionych pracowników.
Działalność w obszarze SSE umożliwia również skorzystanie ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcom, którzy otrzymali zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE. Dotyczy ono gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, w okresie ważności wspomnianego zezwolenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

zaprasza podmioty prowadzące działalność gospodarczą i osoby zamierzające ją rozpocząć do inwestowania na terenach włączonych do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w ramach Podstrefy Mirsk.

Posiadamy następujące działki oznaczone ewidencyjnie nr:
– 485/26 o powierzchni 2,4136 ha, – 485/19 o powierzchni 0,8444 ha,
– 485/20 o powierzchni 1,1527 ha, – 485/22 o powierzchni 0,3964 ha,
– 485/23 o powierzchni 0,4547 ha, – 485/24 o powierzchni 0,5309 ha,
położone w obrębie Mirsk 2, przy Alei Wojska Polskiego.

Tereny inwestycyjne obejmujące ww. działki:
– są wydzierżawiane na okres 5 lat w cenie 0,30 zł/m2 netto rocznie,
– po 5 latach możliwość wykupu na własność lub dalsza dzierżawa,
– są uzbrojone w sieć wodociągową, kanalizacyjną i deszczową,
– posiadają zapewniony dostęp do energii elektrycznej,
– posiadają zapewniony dostęp do drogi wojewódzkiej nr 361 poprzez drogę wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej.

Lokalizacja inwestycji na terenie Podstrefy Mirsk daje możliwość:
– zwolnienia z podatku od nieruchomości,
– uzyskania pomocy publicznej z tytułu nakładów inwestycyjnych oraz tworzenia nowych miejsc pracy w postaci zwolnienia z podatku dochodowego.

Naszą ofertę znajdziesz na stronie www.mirsk.pl oraz www.ssemp.pl

Jeśli chcesz umówić się na spotkanie w sprawie terenów inwestycyjnych Podstrefy Mirsk zadzwoń: 75 64 70 445.
 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.