Nie płacą abonamentu RTV z różnych powodów: trudnej sytuacji finansowej, bo uważają, że nie muszą, bo zapominają. I za każdym razem liczą na to, że im się uda. Kiedy zostaną już namierzeni i otrzymują wezwanie do zapłaty, zaczyna się nerwowe szukanie wyjścia z pułapki. I prawo podaje im rękę, ale nie wszystkim.

Wezwania do zapłaty zaległego abonamentu RTV dostarcza Poczta Polska. Nie może ona jednak umorzyć nam długu czy rozłożyć go na raty. Może to zrobić jedynie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. I to tylko wtedy, kiedy… – …przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe – podkreśla Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej, w rozmowie z „Gazetą Pomorską”.

Takie możliwości dają KRRiT przepisy z 2018 roku. Zgodnie z nimi o umorzenia zaległości można się starać, jeśli dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

– 55,5 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto w gospodarstwie wieloosobowym, czyli 1670,55 zł brutto w 2022 roku;
– 74 proc. minimalnego wynagrodzenia brutto w gospodarstwie jednoosobowym, czyli 2227,40 zł brutto w 2022 roku;- niedopełnienie formalności na poczcie przez osoby, co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub osoby o całkowitej niezdolności do pracy lub o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Jak to zrobić?

Wniosek do KRRiT powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres abonenta dłużnika, indywidualny numer identyfikacyjny, precyzyjnie określone żądanie (czy jest to prośba o umorzenie zaległości, rozłożenie na raty czy też umorzenie odsetek za zwłokę), okres i kwotę zaległości, uzasadnienie. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające:

– wyjątkowo trudną sytuację finansową (zaświadczenie z urzędu pracy o bezrobociu, zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach lub kserokopię PIT za ostatni rok, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej, zaświadczenie z urzędu pracy lub zakładu pracy o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dzieci),

– przypadek losowy (śmierć członka rodziny, długotrwała choroba, skutki klęski żywiołowej, skutki przestępstwa),

– szczególne względy społeczne (upadłość lub likwidacja firmy).

Wniosek można złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP2 (wymagany jest kwalifikowany podpis cyfrowy lub profil zaufany) lub pocztą na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Departament Mediów Publicznych – Wydział Abonamentu RTV, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa.

Kto nie musi opłacać abonamentu RTV w 2022 roku?

Oto lista uprawnionych:

– bezrobotni,

– osoby z pierwszą grupą inwalidzką,

– inwalidzi wojenni i wojskowi,

– osoby całkowicie niezdolne do pracy,

– osoby, które skończyły 75 lat,

– głusi,

– niewidomi, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,

– osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury,

– osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych, np. zasiłku,

– osoby spełniające kryteria dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

– osoby represjonowane oraz członkowie rodzin po śmierci represjonowanych,

– członkowie rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

News4Media/fot. Pixabay

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.