Zapowiedź obowiązku zasłaniania ust i nosa pojawiła się przed tygodniem. Wtedy wskazywano, że ta konieczność będzie dotyczyć właściwie każdej publicznej aktywności. Ostatecznie jednak wczoraj znowelizowano stosowne rozporządzenie wprowadzając wyłączenia. Ten akt prawny został opublikowany późnym wieczorem.
Usta i nos zakrywać trzeba:
– w środkach publicznego transportu zbiorowego
– w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie
– w miejscach ogólnodostępnych, w tym: na ulicach, drogach i placach, kościołach, parkach, czy w lasach; w zakładach pracy; w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie pasażerskim (za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny)
– w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych, na targowiskach (straganach)
– na terenie nieruchomości wspólnych (czyli np. na klatkach schodowych, w windach, piwnicach, czy strychach wspólnot mieszkaniowych).
 

Z obowiązku zakrywania usta i nosa zwolniono:
– osoby samotnie podróżujące samochodem, a także jeśli z taką osobą podróżuje dziecko do 4 roku życia albo inni pasażerowie ze wspólnego gospodarstwa domowego
– dzieci do ukończenia 4. roku życia
– osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (nie ma obowiązku okazania orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie)
– osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach) z wyjątkiem osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów (pracownicy z bezpośredniej obsługi mogą zakrywać usta i nosa przy pomocy przyłbicy, ale tylko wtedy, gdy wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży czy świadczenia usług w placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną)
– kierujących środkiem publicznego transportu zbiorowego, jeśli w pojeździe, którym kieruje zapewniono oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność
– duchownych sprawujących kult religijny
– żołnierzy i funkcjonariuszy służb wojskowych.
Do żądania odsłonięcia twarzy dla potwierdzenia tożsamości są uprawnieni funkcjonariusze służb uprawnionych do legitymowania obywateli oraz w razie konieczności weryfikacji tożsamości z uwagi na obowiązki zawodowe.
Za niedostosowanie się do obowiązku grozi 500 złotowy mandat, a nawet skierowanie wniosku do sanepidu, który może w trybie administracyjnym nałożyć grzywnę 10 – 30 tys. zł z rygorem natychmiastowej wymagalności. 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.