Dyrektorzy szkół zostaną zobligowani do zapewnienie większej odległości między uczniami podczas lekcji.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń.

Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie tych wytycznych mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii.

Do połowy sierpnia Główny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia.

Tak ma być w regionach, które dobrze sobie radzą z koronawirusem.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek.

– Mówimy tu o modelu mieszanym – część klas będzie mogła nadal uczęszczać do szkół, a część będzie przechodziła na kształcenie na odległość – wyjaśnił minister. Możliwe będzie także całkowite przejście nauczania na model zdalny tak, jak to było w czasie pandemii.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.