Za kilka dni dla uczniów rozpoczną się wakacje. Wielu z nich nie chce jednak poświęcić letnich miesięcy na odpoczynek. Woli poszukać sobie pracy.

Co na ten temat mówią przepisy? Kiedy nastolatek może podjąć zatrudnienie? Jakie warunki musi spełnić? Jakie obowiązki praca wykonywana przez dziecko nakłada na pracodawcę? Odpowiedzi na te pytania znaleźliśmy w Kodeksie pracy.

Za młodocianego pracownika uważa się osobę, która ukończyła 15 lat, ale nie osiągnęła jeszcze pełnoletności. Młodzież poniżej tej granicy zgodnie z prawem nie może podejmować pracy (ustawodawca przewidział jedynie kilka wyjątków ujętych w art. 191 § 21-23).

Tylko po spełnieniu warunków

Młodociany pracownik powyżej 15 roku życia może być zatrudniony, jednak musi spełnić dwa warunki: ukończyć co najmniej 8-letnią szkołę podstawową i uzyskać od lekarza zaświadczenie, że wybrana praca nie będzie zagrażać jego zdrowiu. Należy przy tym pamiętać, że bez kwalifikacji zawodowych taka osoba może pracować jedynie na zasadzie przygotowania zawodowego.

Taka możliwość istnieje również w przypadku, kiedy dziecko ukończyło szkołę podstawową, jednak nie osiągnęło jeszcze 15 lat. W takim wypadku konieczne będzie przedstawienie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz prawnego opiekuna. Podobnie sytuacja wygląda w kwestii przyuczania osoby poniżej 15 roku życia do wykonywania konkretnej pracy – wymagane będą te same dokumenty.

Jakie obowiązki ma pracodawca?

Zatrudniając osobę niepełnoletnią, należy pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie mu opieki oraz niezbędnej pomocy, która umożliwi mu właściwe wykonywanie pracy. Niezbędne jest również prowadzenie ewidencji takich pracowników. Poza tym – co istotne – młodocianemu pracownikowi przysługuje dłuższy urlop i krótszy wymiar godzinowy pracy.

Nie można też pozwolić mu na pracę nocą i w godzinach nadliczbowych. Istnieją również branże, które odgórnie wykluczają zatrudnienie młodocianego (np. praca przy sprzedaży alkoholu). W przypadku kontynuowania nauki należy też umożliwić nastolatkowi uczęszczanie na zajęcia w taki sposób, aby nie kolidowało to z pracą.

Więcej informacji oraz określonych – dla młodocianych pracowników – norm, można znaleźć w [DZIALE 9 – ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH KODEKSU PRACY].

News4Media/fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.