Prawie 0,5 mld zł na inwestycje trafi do gmin, powiatów i związków samorządowych regionu jeleniogórskiego w II edycji rządowego programu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. Pieniądze w tym rozdaniu dostaną wszystkie gminy regionu z wyjątkiem jednej. W wynikach II nabory nie ma gminy Olszyna.

Co nie znaczy, że samorządowcy wyzbyli się sceptycyzmu wobec programu.

Finansowany ze środków unijnych Program Inwestycji Strategicznych, jako część Nowego Ładu, jest formą wsparcia inwestycji samorządów, pobudzającą inwestycje we wszystkich regionach Polski, wspierającą rozwój przedsiębiorstw i poprawiającą warunki życia Polaków. Samorządy dostają bezzwrotne dofinansowanie 35 rodzajów inwestycji realizowanych w ramach określonych priorytetów. Wysokość dofinansowania zależy od ustalonego obszaru priorytetowego inwestycji. Priorytet czwarty (najniższy) to dofinansowanie do 80 proc. wartości inwestycji Priorytet pierwszy to możliwe 95 proc. dofinansowania przy minimalnym wkładzie własnym na poziomie 5 proc. W pierwszym priorytecie ujęto: modernizację i budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej; modernizację źródeł ciepła (sieciowego i indywidualnego) na zeroemisyjne; budowę lub modernizację infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja; modernizację i budowę infrastruktury drogowej; inwestycje w zakresie źródeł odnawialnych.

Samorządy mogły zgłaszać po trzy wnioski: mały – na inwestycje wartości do 5 mln zł, średni – do 30 mln zł i duży – bez limitu kosztów. Wnioski opiniuje komisja w kancelarii premiera, a o przyznaniu dofinansowania zadecyduje premier.

Samorządowcy jeszcze przed pierwszym rozdaniem środków mieli zastrzeżenie kwestionując transparentność wyboru. Nie ma jasnych kryteriów, wsparcie nie jest uzależnione np. od wielkości, czy zamożności gminy. Pojawiły się obawy, że pieniądze będą przyznawane „po uważaniu”, czyli przede wszystkim kierowane do samorządów, w których władze sprawują politycy bliscy PiS.

Po pierwszej i drugiej edycji widać, że generalnie dotacje trafiają do wszystkich jednostek samorządowych, choć ich wysokość jest bardzo różna i trudno doszukać się jakiejś prawidłowości. W II rozdaniu najwyższą dotację dostało miasto Bolesławiec (z krytycznym wobec zasad programu prezydentem). Na stadion i ośrodek wodno-sportowy trafi tam blisko 35 mln zł. Z kolei blisko 100-tysięczna Jelenia Góra musi się zadowolić dotacją raptem 5 milionową na budowę domu opieki społecznej. Takich dysproporcji jest bardzo dużo. Z drugiej strony w I edycji gminom, którym teraz poskąpiono środków dostały ich więcej niż inne. Za wcześnie więc, by stawiać tezy o niesprawiedliwym rozdziale środków. Na ocenę trzeba poczekać. Będzie ją można sformułować po ostatniej edycji programu i zsumowaniu dotacji i ocenie finansowanych nimi przedsięwzięć

Dotowane inwestycje

gminy:

Jelenia Góra: utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej – 5,0 mln zł

Bogatynia: poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie – 4,75 mln zł;

budowa drogi rowerowej na trasie Bogatynia-Zatonie – 4,275 mln zł;

Bolesławiec (miasto): modernizacja stadionu miejskiego – 4,5 mln zł;

zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ul. Spacerowej 24, etap I – 29,839 mln zł;

Bolesławiec (gmina): rozbudowa szkoły we wsi Dąbrowa Bolesławiecka – 3,4 mln zł;

rozbudowa szkoły we wsi Ocice – 4,25 mln zł;

Bolków: przebudowa nawierzchni dróg na terenie gminy – 3,8 mln zł;

Gromadka: budowa dróg w Różyńcu, Patoce, Modle, Pasterniku, Wierzbowej i Krzyżowej – 4,987 mln zł;

modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie poprzez zakup pojazdu specjalistycznego oraz koparko-ładowarki – 2,042 mln zł;

zakup autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu gminy – 0,88 mln zł;

Gryfów Śląski: przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ul. Kolejowej w Gryfowie – 5,0 mln zł;

Janowice Wielkie: poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz – 2,7 mln zł;

budowa infrastruktury sportowej wraz z parkingami – 1,8 mln zł;

Jeżów Sudecki: przebudowa dróg, ul. Górna w Siedlęcinie – 4,655 mln zł;

budowa kanalizacji i wodociągów w gminie, Etap IV – 4,89 mln zł;

Kamienna Góra (miasto): budowa infrastruktury drogowej do zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Krzeszowskiej – 4,997 mln zł;

rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej – 9,99 mln zł;

Kamienna Góra (gmina): przebudowa drogi gminnej w Ptaszkowie, drogi gminnej w Dobromyślu i drogi gminnej w Raszowie 5,0 mln zł;

modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ogorzelec oraz drogi gminnej w miejscowości Rędziny – 5,0 mln zł;

Karpacz:rozbudowa i przebudowa budynku urzędu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 15 mln zł;

poprawa infrastruktury drogowej – 4,997 mln zł;

Kowary:promenada Józefa Gielniaka w Kowarach, I etap – 4,75 mln zł;

Leśna: remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego – 6,80 mln zł;

Lubań (miasto): przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków – 4,75 mln zł;

przebudowa kompleksu boisk przy ul. Ludowej, etap II i IV – 10,4 mln zł;

Lubań (gmina): poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – 1,461 mln zł;

przebudowa drogi gminnej w Kościelnikach Dolnych z drogi szutrowej na drogę o nawierzchni bitumicznej – 0,688 mln zł;

przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim – 0,717 mln zł;

Lubawka: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim, Miszkowicach, Jarkowicach – 8,075 mln zł;

Lubomierz: budowa hali sportowej w Lubomierzu – 10,8 mln zł;

Lwówek Śląski: budowa przedszkola wraz z klubem dziecięcym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim – 11,475 mln zł;

przebudowa ulic Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki, Sikorskiego w Lwówku Śląskim, etap I – 4,74 mln zł;

Marciszów: przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Ciechanowice, Marciszów, Wieściszowice, Domanów, Pustelnik, Świdnik i Sędzisław – 2,85 mln zł;

przebudowa i remont mostu nad rzeką Bóbr w Marciszowie – 6,65 mln zł;

Mirsk: budowa sieci wodociągowej w sołectwie Orłowice, I etap – 5,7 mln zł;

budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krobica, etap I – 4,94 mln zł;

Mysłakowice: budowa szkoły podstawowej w Mysłakowicach, III etap – 10,8 mln zł;

Nowogrodziec: budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 1,805 mln zł;

budowa drogi gminnej w Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wykrotach – 1,14 mln zł;

Osiecznica: budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do gminy – 5,0 mln zł;

Piechowice: modernizacja infrastruktury drogowej w części ul. Przemysłowej, Cieplickiej oraz Kryształowej – 5,0 mln zł;

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części ul. Nadrzecznej, Pakoszowskiej, Brzozowej i Leśnej – 5,0 mln zł;

Pieńsk: budowa żłobka miejskiego – 8,375 mln zł;

kompleksowa modernizacja dachów z ociepleniem wraz z przebudową części oświetlenia w placówkach oświatowych gminy oraz w EuRegioKom – 2,125 mln zł;

Platerówka: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy – 4,05 mln zł;

rozbiórka i budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 w pobliżu m. Włosień – 4,7 mln zł;

Podgórzyn: budowa dróg gminnych – 4,985 mln zł;

budowa budynku użyteczności publicznej dla świadczenia usług społecznych w gminie – 4,996 mln zł;

Siekierczyn: modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy – 4,993 mln zł;

Stara Kamienica: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Barcinek, etap I – 4,142 mln zł;

przebudowa dróg wewnętrznych na obszarze gminy – 4,455 mln zł;

Sulików: kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne, efektywne energetycznie punkty oświetleniowe LED – 8,1 mln zł;

rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biernej wynikająca ze złego stanu technicznego budynku oraz konieczności dostosowania obiektu do ilości uczęszczających uczniów – 4,08 mln zł;

Szklarska Poręba: przebudowa ul. Górnej na odcinku od DW nr 358 do ul. 11 Listopada wraz z kanalizacją deszczową, etap I – 9,880 mln zł;

Świeradów-Zdrój: rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa-Zdrój – 4,5 mln zł;

Świerzawa: przebudowa systemu komunikacyjnego gminy – 4,585 mln zł;

rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy – 4,5 mln zł;

Warta Bolesławiecka: zakup dwóch nowych samochodów specjalnych do zbierania odpadów komunalnych (śmieciarek) – 3,505 mln zł;

zakup mobilnego przesiewacza bębnowego oraz mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego do usprawnienia kompostowania odpadów biodegradowlanych – 2,745 mln zł;

budowa przepompowni ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim, rurociągu ściekowego Szczytnica – Tomaszów Bolesławiecki i wiaty magazynowej osadu – 2,337 mln zł;

Węgliniec: budowa sali sportowej w Czerwonej Wodzie – 7,995 mln zł;

Wleń: budowa przedszkola we Wleniu, etap I – 6,80 mln zł;

Wojcieszów: wymiana słupów oświetleniowych wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych – 1,48 mln zł;

Zawidów: termomodernizacja ośrodka kultury wraz rewitalizacją przyległego terenu parku miejskiego i obiektów sportowych – 3,24 mln zł;

przebudowa ulic na terenie miasta – 3,06 mln zł;

budowa remizy OSP i adaptacja starej na miejsce spotkań młodzieży i miejską izbę pamięci – 3,655 mln zł;

Zgorzelec (miasto): przebudowa ulicy Konarskiego – 6,523 mln zł;

Zgorzelec (gmina): budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów gminy – 1,8 mln zł;

przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy – 2,82 mln zł;

powiaty:

powiat bolesławiecki: modernizacja i przebudowa dróg powiatowych, komunikacja centrów aktywności gospodarczej w powiecie – 13,965 mln zł;

powiat kamiennogórski: modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie – 3,8 mln zł;

rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej powiatu kamiennogórskiego – 4,25 mln zł;

przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu – 5,7 mln zł;

powiat karkonoski: przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Siedlęcin – 10,45 mln zł;

przebudowa drogi powiatowej w Miłkowie – 4,75 mln zł;

przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków – 1,425 mln zł;

powiat lubański: budowa nowej siedziby Powiatowego Centrum Edukacyjnego – 4,25 mln zł;

powiat lwówecki: realizacja I etapu termomodernizacji budynków szpitala w Gryfowie – 12,907 mln zł;

powiat zgorzelecki: budowa Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” wraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Bogatyni, etap II wraz z drogą dojazdową – 11,772 mln zł;

przebudowa drogi powiatowej nr 2486D relacji Radzimów – Platerówka (do granicy powiatu) – 4,647 mln zł;

związki samorządowe:

Związek Gmin Karkonoskich: poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, modernizacja pałacu w Bukowcu – 22,5 mln zł;

4 komentarze

  1. Wincej darmowej ropy dla upadłej krainy U pompujcie wolaki. Inflacja w maju tego roku wyniosła 13,9 proc. – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Potwierdziły się prognozy ekonomistów. To największy cios w finanse Polaków od lutego 1998 r. Mieliśmy bardzo duży wzrost cen energii. Drożeje też żywność. Wynika to zarówno z obaw o jej dostępność na skutek wojny, jak i z niesprzyjających warunków pogodowych, a także ze wzrostu kosztów przetworzenia. To jeszcze nie koniec podwyżek.

  2. Wstępny odczyt inflacji GUS za maj wskazuje, że w maju ceny w Polsce rosły w tempie 13,9 proc. rok do roku. Najmocniej podrożały żywność oraz paliwa. Szybko rosną jednak ceny większości dóbr i usług. Należy się spodziewać kolejnej dużej podwyżki stóp procentowych. Skoro przyjaciele bandersynów w sejmie pomówili paliwa „darmo” czyli za moje i twoje na upadłą krainę U, to musi być drogo i musi być hiperinflacja.

  3. Mogą zatrudniać kogo chcą, gdzie chcą i jak chcą, zawłaszczyć media państwowe i zniszczyć prywatne, kupować za nasze pieniądze bezużyteczne maseczki po 8 zł, respiratory kilka razy drożej niż cena rynkowa (zresztą całkowity szmelc), zbudować i zburzyć inwestycję za 1,5 mld zł, brać miliony z dotacji (brat sz…ny, obajtek), wydać 50 mln na pensje na lotnisku którego nie ma, sfałszować listę przebojów, wybory, zniszczyć TK i Sąd Najwyższy, mogą kraść, oszukiwać, pałować kobiety i przedsiębiorców, łamać na granicy prawa człowieka, wydać 70 mln na wybory których nie było, całkowicie zakazać aborcji, wyprowadzić Polskę z Unii, niszczyć samorządy i inicjatywy lokalne, wycinać bez sensu lasy i aleje przydrożne, ale dopóki jest 500+ i 13. emerytura, to nic im nie zaszkodzi. Nawet to że chleb będzie kosztował 50, ale to wczorajszy, bo jutrzejszy już 75. A tona węgla tylko 3500 jesienią. Tak d…i są Polacy. „Bo une kradnom, ale sie dzielo panie i to dobre ludzie so, bo w kościole modlo sie.” Wina Tuska.

  4. Wczoraj rząd małego kulawego żoliborskiego s z c z o c h a ustalał na banderlandzie w Kijowie, jak przekazywać miliardy euro które unia europejska przekaże wolsce, jak najszybciej ASAP banderowcom i oligarchom od klauna Żelyńskiego. Natychmiast. Cała mafia kulawego z Żoliborza siedzi w Kijowie; taka tam wojna. Wiec może ukrainki z dzieciami już przestaną żerować na plusach w tym kraju w tym w naszym regionie i ASAP wrócą na upadłą krainę U. Czy wy Jurij Łużniak możecie wytłumaczyć to ukrainkom? Niech już jadą.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.