Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 422 000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych) netto, która w związku ze zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa o VAT”), może stanowić jednocześnie kwotę brutto. Jednakże w przypadku spełnienia przesłanek z  art. 43 ust 10 ustawy o VAT, w tym złożenia zgodnego oświadczenia Naczelnikowi US, transakcja może podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wadium w wysokości 42 000 zł (słownie: czterdziestu dwóch tysięcy złotych).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty nabycia nieruchomości, zgodnie z ustalonym przez Sprzedającego Regulaminem i wpłacenie wadium
(na konto w BH Bank Handlowy SA nr konta: 16 1030 1061 0000 0000 0078 8945 do dnia 16.09.2020 r. do godz. 9.00 z zaznaczeniem w treści przelewu „Wadium Szklarska Poręba
– Bronisława Czecha 16”. Za dzień wpłacenia wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Instytutu.
Oferty na zakup prawa wieczystego użytkowania działki nr 491 o łącznej powierzchni 767 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności położonego w Szklarskiej Porębie, ul. Bronisława Czecha 16 należy składać do dnia 16.09.2020 r. do godz. 9.00 (dnia przetargu) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg-nieruchomość Instytutu Badawczego Leśnictwa w Szklarskiej Porębie (nie otwierać)” bezpośrednio w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym przy ulicy Braci Leśnej 3, Kancelaria Ogólna pok. 1 bądź drogą pocztową. Oferty otrzymane po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania (decyduje data wpływu).
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem IBL Piotrem Gołosem nr tel. 606-883-125 w godz. 10.00–15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w miejscu i terminie określonym w Regulaminie. W przypadku ustalenia, że minimum dwóch oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę nabycia, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji ustnej między tymi oferentami. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
Instytut zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
Do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości niezbędne jest uzyskanie zgody organu nadzorującego (Ministra Środowiska) zgodnie z postanowieniami przepisów  ustawy z dnia
16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 735).
Nieruchomość jest objęta ustawowym prawem pierwokupu przez Krajowy Zasób Nieruchomości na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1100).
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz treść Regulaminu można uzyskać w siedzibie IBL w Sękocinie Starym ul. Braci Leśnej 3 lub na stronie internetowej www.ibles.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Komunikaty i ogłoszenia.
Oferenci zobowiązani są przed złożeniem ofert, zapoznać się z treścią Regulaminu.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.