Rynek pracy w Polsce podlega nieustannym przemianom. Najlepszą drogą do poszukania swojej drogi zawodowej i znalezienie zatrudnienia jest gotowość pracodawców i pracowników do rozwoju i ciągłej nauki. Pomagają w tym fundusze unijne.

Właśnie ruszyły pierwsze nabory wniosków na realizację projektów, w których istotną rolę odgrywa wsparcie pracodawców i osób pracujących w lepszym dostosowaniu się do zmian na rynku pracy.

Zdobycie nowych umiejętności zawodowych i podniesienie kwalifikacji pozwoli Dolnoślązakom łatwiej znaleźć zatrudnienie

Pomoc dla pracodawców

Dotychczasowe doświadczenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP), który od lat zajmuje się sytuacją na rynku pracy w naszym województwie i wielokrotnie sięgał po fundusze europejskie, wskazują, że inwestycje w podnoszenie i zmianę kwalifikacji pracowników w istotny sposób pomagają pracodawcom rozwijać swoją działalność.

Za pośrednictwem DWUP z pomocy oferowanej ze środków Unii Europejskiej skorzystało już ponad 4 tys. dolnośląskich przedsiębiorców, kierując na szkolenia i kursy blisko 12 tys. swoich pracowników. Dlatego liczymy, że blisko 42 mln euro, które uruchomimy z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na usługi rozwojowe, a także kursy i szkolenia dla osób pracujących oraz zagrożonych utratą pracy, pozwolą dolnośląskim pracodawcom i mieszkańcom naszego regionu łatwiej przystosować się do bardzo dynamicznych zmian gospodarczych.

Kursy i szkolenia

Pierwszy z uruchamianych naborów (od 12 lipca) jest dla potencjalnych operatorów, którzy postarają się o dofinansowanie do przedsięwzięć, związanych z kosztami usług rozwojowych (głównie szkoleń i kursów) wynikających z zapotrzebowania wskazanego przez przedsiębiorców. Natomiast następny (od 26 lipca) jest skierowany do wszystkich pracujących dorosłych osób, które chcą z własnej inicjatywy podnieść dotychczasowe kwalifikacje, bądź uzyskać nowe umiejętności zawodowe.

Przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne, uczestniczące w takich projektach będą mogli wybierać z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, dofinansowane nawet w 100 proc., odpowiednie dla siebie usługi. Baza ta jest internetowym rejestrem m.in. kursów, szkoleń i usług doradczych, prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

W najbliższych naborach o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.przedsiębiorstwa, lokalne grupy działania, organizacje pozarządowe, organizacje zrzeszające pracodawców, podmioty ekonomii społecznej, instytucje otoczenia biznesu, ośrodki kształcenia dorosłych, szkoły i inne placówki systemu oświaty, uczelnie.

Łagodniejsze zwolnienia

Uzupełnieniem tej pomocy będzie również planowy na sierpień nabór wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie outplacementu, czyli kompleksowych działań, które pomogą zwalnianym pracownikom oraz osobom odchodzącym z rolnictwa w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej. Chodzi głównie o to, by zaktywizować zawodowo tych, którzy stracili zatrudnienie z winy pracodawcy. Outplacement dotyczy sytuacji, gdy pracownik już został zwolniony lub gdy jego stanowisko jest zagrożone.

Szczegółowy harmonogram naborów znajduje się na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce FEDS 2021-2027/dokumenty programowe.

Materiał informacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.