Nie tylko emeryci mogą liczyć na wzrost swoich świadczeń. W tej grupie są również renciści socjalni, którym po waloryzacji w 2023 roku renta wzrośnie o co najmniej 250 złotych.

Nie jest to jednak wielki gest rządzących, którym wyjątkowo leży na sercu los rencistów socjalnych, ale ich obowiązek wynikający z przepisów prawa.

Co to jest?

Renta socjalna to świadczenie przysługujące osobom niezdolnym do pracy. Wypłaca je co miesiąc Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Stanowi 100 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i podlega corocznej waloryzacji. ZUS przyznaje i wypłaca rentę od 1 października 2003 roku.

Komu się należy?

Żeby otrzymać rentę socjalną, należy być pełnoletnim mieszkańcem Polski i posiadać ważne orzeczenie lekarskie o całkowitej niezdolności do pracy – stałe albo czasowe.

Renta socjalna przysługuje wtedy, gdy niezdolność do pracy powstała w wyniku choroby lub wypadku przed ukończeniem przez osobę pobierającą świadczenie 18 roku życia, w czasie nauki (do 25 roku życia), a także w czasie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna jest przyznawana bez względu na to, czy osoby, którym przysługuje, wypracowały okresu składkowego przed utratą zdrowia (np. niepełnosprawnym od urodzenia, niepracującym studentom i doktorantom).

Możliwe jest przyznanie renty stałej (gdy niezdolność do pracy ma charakter stały) lub czasowej. Wypłata renty zostaje zawieszona, jeśli odbiorca świadczenia osiąga dochód w wysokości przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w kwartale. Wysokość ogłasza Główny Urząd Statystyczny.

Ile wynosi?

Teraz renta socjalnawynosi 1338,44 zł brutto. Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pobiera ją 290,1 tys. osób.

To świadczenie, tak jak emerytury, jest co roku waloryzowane. W 2023 roku renta socjalna wzrośnie co najmniej do 1588,44 zł brutto. Ta kwota będzie wyższa, jeśli w lutym przyszłego roku wskaźnik inflacji, który ogłosi GUS, będzie wyższy niż obecnie.

Osoby pobierające rentę socjalną – tak jak emeryci – otrzymują także trzynaste i czternaste świadczenie.

Ile można dorobić?

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady dorabiania do renty socjalnej. Wcześniej, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie osiągała dochody do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to była pozbawiana renty socjalnej. Po zmianie ta kwota ta została zwiększona do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (8003,20 zł). Dopiero po jej osiągnięciu zostanie zawieszone pobieranie renty socjalnej.

„Jeżeli rencista socjalny ma dochody wynoszące do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (4309,40 zł brutto), to nie ma żadnych potrąceń. Jeżeli zarabia w przedziale od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, to świadczenie jest zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia, która od 1 marca 2022 r. wynosi 691,94 zł. Kwota ta ustalana jest co roku, w ramach waloryzacji w marcu” – precyzuje infor.pl.

Na wysokość renty socjalnej nie wpływają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

News4Media/fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.