Przed nami początek nowego roku szkolnego. Uczniowie potrzebujący wsparcia finansowego lub zasługujący na nie za swoje osiągnięcia mogą liczyć na stypendium szkolne. Finansują je albo państwo, albo gmina.

Na stypendium szkolne mogą liczyć uczniowie z rodzin o niskich dochodach. Chodzi tu o sytuacje – jak wylicza infor.pl – gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje już inne stypendium ze środków publicznych.

Stypendium szkolne może mieć formę:

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, a także udziału w zajęciach poza szkołą;

– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Uczniom szkół ponadpodstawowych stypendium szkolne może być udzielane także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Dochód na osobę w rodzinie

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota określona w ustawie o pomocy społecznej. W tym roku wynosi ona 600 zł.

Wysokość stypendium

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 proc. kwoty zasiłku rodzinnego. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego to 200 proc. tej kwoty.

A zatem – stypendium szkolne nie może być niższe niż 99,20 zł i nie może przekraczać miesięcznie 248 zł.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Kidy składać wniosek?

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego. Mogą to zrobićrodzice albo pełnoletni uczeń. Wniosek może też złożyć dyrektor szkoły. Stypendium może też być przyznawane z urzędu.

Wnioski o stypendia szkolne najczęściej składa się w gminnych lub miejskich ośrodkach pomocy społecznej.

News4Media/fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.