Uczelnia z Jeleniej Góry właśnie ogłosiła decyzję Polskiej Komisji Akredytacyjnej. KANS dostała zgodę na uruchomienie pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku Psychologia. Po dwóch latach studenci będą mogli wybrać jedną z dwóch specjalności: Psychologia edukacyjna i wychowawcza oraz Psychologia w ochronie zdrowia. Rekrutacja już trwa.

Informacja ta powinna ucieszyć maturzystów, bowiem Psychologia jest jednym z najbardziej obleganych kierunków na polskich uczelniach. Możliwość studiowania tego kierunku w Jeleniej Górze, daje nowe możliwości młodym ludziom, którzy nie będą musieli wyjeżdżać do innych miast.

Pozytywna ocena wniosku KANS przez Polską Komisję Akredytacyjną, to sukces jeleniogórskiej uczelni i pracowników dwóch wydziałów, którzy opracowywali wniosek. Uczelnia czeka jeszcze na rozpatrzenie wniosków dotyczących otwarcia nowych kierunków Biznes turystyczny oraz Ratownictwo medyczne.

-Psychologia to nowoczesny i społecznie pożądany kierunek studiów będący wypadkową dwóch podstawowych dyscyplin naukowych (psychologia i pedagogika) z zakresu nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu – wyjaśnia Katarzyna Zielińska, rzecznik prasowy KANS.

Program studiów dostarcza uporządkowanej wiedzy z zakresu psychologii i jest zgodny z najnowszymi trendami i tendencjami w wyjaśnianiu ludzkiego zachowania, uwzględnia współpracę interdyscyplinarną oraz przygotowuje absolwentów do odpowiedzialnego wykorzystywania wiedzy psychologicznej w odpowiedzi na różnorodne potrzeby jednostki/ społeczności oraz wyzwania rynku pracy. Studenci po drugim roku studiów będą mieli do wyboru dwa moduły specjalnościowe: Psychologia edukacyjna i wychowawcza oraz Psychologia w ochronie zdrowia.

Absolwent kierunku Psychologia, moduł psychologia edukacyjna i wychowawcza po skończonych jednolitych studiach magisterskich wyposażony będzie w najbardziej aktualną wiedzę z zakresu psychologii edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej. Studia pozwolą nabyć kompetencje służące realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, diagnostycznych i terapeutycznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Absolwent specjalności psychologia w ochronie zdrowia uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności psychologiczne niezbędne do pracy z osobami zmagającymi się z chorobą somatyczną, psychosomatyczną i niepełnosprawnością, rozwijając ich zasoby i kompetencje. W trakcie realizacji studiów zdobędzie umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów psychologicznych pacjentów oraz podstawowe strategie i techniki terapeutyczne stosowane w pracy z pacjentem.

Polska Komisja Akredytacyjna jest jedyną w Polsce prawnie umocowaną instytucją zajmującą się ewaluacją jakości kształcenia. Działa w ramach polskiego systemu szkolnictwa wyższego na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych, tworzących ten system, uprawnioną do dokonywania oceny spełniania warunków do prowadzenia kształcenia oraz oceny jego jakości na studiach I i II stopnia. PKA przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, odpowiadającemu za politykę państwa w tym obszarze, opinie i wnioski dotyczące: oceny programowej dokonanej na danym kierunku studiów, w tym kształcenia nauczycieli, oraz przestrzegania warunków prowadzenia studiów, utworzenia uczelni, nadania lub przywrócenia uprawnienia do prowadzenia kształcenia na danym kierunku i poziomie studiów, utworzenia przez uczelnię zagraniczną uczelni lub filii z siedzibą w Polsce.

Ponadto PKA wydaje opinie o jakości kształcenia w jednostkach ubiegających się o uprawnienia do nadawania stopni naukowych i w zakresie sztuki, a także formułuje opinie na temat projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.