„Informujemy, że do odwołania wprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji, wyłącznie drogą pocztową. Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu, do odwołania, zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.
Dokumenty należy przesłać na adres:
Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu do odwołania, zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzone w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.
Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:
• posiadać polskie obywatelstwo,
• posiadać nieposzlakowaną opinię,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystać z pełni praw publicznych,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
• dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
• osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji proszone są o przesyłanie do odwołania następujących dokumentów pocztą na adres jw.
• pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,
• wypełniony kwestionariuszy osobowy kandydata do służby,
• dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie,
• kserokopia dowodu osobistego, prawo jazdy,
• książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub
w służbie.
Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronach internetowych Komendy Głównej Policji – www.policja.pl oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – www.dolnoslaska.policja.gov.pl”
– W okresie panującej epidemii, kiedy pozostajemy w domu, warto pomyśleć o przyszłości. Może to ten czas, aby podjąć decyzję o wstąpieniu w szeregi Policji. Oferujemy służbę wśród profesjonalistów, dającą możliwość rozwoju i na początek 3880 złotych uposażenia, a do ukończenia 26 roku życia 4220 zł na rękę – zachęca podinspektor Bagrowska.
Więcej informacji można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Jeleniej Górze – tel. 478731224 i 478731265

 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.