Gratulacje należą się 123 maturzystom i ich nauczycielom II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida (ZSO nr 2). W tej szkole tylko dwóch uczniów nie zdało matury z matematyki i będą mogli poprawić ten egzamin w sesji sierpniowej. Natomiast egzaminy z języka angielskiego, języka niemieckiego i matematyki zdali wszyscy absolwenci.

Wyniki egzaminów maturalnych w jeleniogórskich szkołach podaje i omawia szczegółowo magistrat.

II LO im. Cypriana Kamila Norwida najlepsze

Wyniki w II LO cieszą nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Jeszcze bardziej cieszą wyniki poszczególnych uczniów mierzone w skali centylowej. Ponad 80 procent absolwentów lokuje się w najwyższych grupach centylowych. Uzyskane wysokie wyniki i ich miejsce w skali centylowej bardzo dobrze prognozują ich przyjęcia na prestiżowe kierunki znanych i uznanych uczelni w kraju i zagranicą. Budującym jest to, że wielu uczniów osiągnęło poziom marzeń – 100 procent wynik praktycznie ze wszystkich lub prawie wszystkich przedmiotów.

Co to są centyle? Chodzi o ocenę i porównanie osiągnięć na tle innych absolwentów. Jak to działa? Jeśli wynik skali centylowej Krzysztofa Kowalskiego wynosi 60 procent, to oznacza, że 59 procent wszystkich maturzystów w całym kraju, którzy przystąpili w tym roku do egzaminu z danego przedmiotu, napisało go gorzej od Krzysztofa. To również wskaźnik, że 31 procent napisało egzamin dojrzałości z danego przedmiotu lepiej.

Centyle na maturze są niezwykle istotne dla uczniów, którzy chcą kontynuować edukację podejmując studia, a tych w liceach jest przecież zdecydowana większość. Skala centylowa jest nie bez znaczenia dla tych, którzy chcą porównać swój wynik z wynikami ogólnopolskimi. Uczniowie otrzymują świadectwo dojrzałości, na którym widnieją wyniki. Na świadectwie są one oznaczone w procentach prawidłowo rozwiązanych zadań i postawionych problemów. Dostępne są również rezultaty w skali centylowej. Wyraża ona odsetek liczby maturzystów, którzy osiągnęli taki sam wynik, jak zdający, którego analizowane jest świadectwo. Za jego sprawą w prosty sposób można sprawdzić, ile osób zdało maturę z danego przedmiotu, a ile osób otrzymało niższy wynik. Chodzi więc o ocenę i porównanie osiągnięć na tle innych absolwentów.

W poniższej tabeli zestawiono w najprostszy sposób szkoły od najwyższego wskaźnika zdawalności podanego w procentach do najniższego.

Bardzo dobrze poszły egzaminy maturzystom z Zespołu Szkół Katolickich św. Pankracego. Była to trzecia matura w tej szkole. Z danych uzyskanych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) wynika, że w tym roku spośród jeleniogórskich liceów w podstawie szkoła otrzymała najwyższy wynik z: matematyki – 77 procent, języka niemieckiego – 79 procent. W rozszerzeniu z: języka polskiego – 78 procent; chemii – 48 procent ; biologii 58 %; historii – 50 %. Ogólny wynik zdawalności matury w tej szkole wyniósł: 96 procent, co czyni go drugim wynikiem w mieście.

Gorzej, niż zwykle w I LO im, Stefana Żeromskiego

Tegorocznym zaskoczeniem dla społeczności szkoły była duża liczba niezdanych egzaminów (10 z matematyki, 1 z języka polskiego i 1 z języka angielskiego) na 200 maturzystów zdających w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego (I LO) czyniąc 94% wskaźnik zdawalności matury lokując tym samym szkołę na trzecim miejscu. Jak wynika z oceny przedstawionej przez jeleniogórski samorząd, na pracę i wyniki maturzystów największy wpływ miała pandemia i liczne kwarantanny (przyczyny uzyskiwania gorszych niż zazwyczaj wyników wymieniane są praktycznie przez nauczycieli wszystkich szkół). Z matematyką słabiej poradzili sobie uczniowie klasy humanistycznej, którzy w warunkach nauczania zdalnego nie potrafili się zmobilizować do samodzielnego wysiłku. Na ich wyniki ma też wpływ niska frekwencja w dużej mierze związana z licznymi zachorowaniami i koniecznością odbywania kwarantanny. Wszyscy uczniowie, którzy nie zdali egzaminu mają prawo do sierpniowej poprawki. Mimo trudnych warunków pandemicznych, odnotowano sporo bardzo dobrych wyników, w tym w wybranych egzaminach rozszerzonych. Zdecydowana większość uczniów I LO przy ogromnym wysiłku i wsparciu nauczycieli dała sobie jednak radę w tych skomplikowanych okolicznościach.

Trzeba też zwrócić uwagę na to, że był to bardzo liczny rocznik i w rekrutacji trzy lata temu liceum, jako największa szkoła w mieście (dysponująca wówczas możliwością przyjęcia większej ilości uczniów z racji zakończenia działalności Gimnazjum w ZSO nr 1, a tym samym mająca wiele wolnych pomieszczeń w budynku – czego nie mogły zaoferować pozostałe licea). Tak więc szkoła odpowiedziała na zapotrzebowanie środowiska i przyjęła uczniów ze słabszymi wynikami, tworząc tym samym miejsce nauki dla uczniów także i z okolic naszego miasta i sąsiednich miejscowości. Dla nauczycieli sporym wyzwaniem było wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności licealistów w tak zróżnicowanych klasach. Dodatkowym obciążeniem i wyzwaniem było stworzenie właśnie w tej szkole klas przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy. Z satysfakcją należy stwierdzić, że społeczność I LO sprostało temu zadaniu.

Jako jedyne liceum w Jeleniej Górze zapewnia uczniom możliwość nauki w klasach z trzema rozszerzeniami, co daje im większe szanse w procesie rekrutacji na wyższe uczelnie. Dotychczasową wysoką jakość pracy szkoły potwierdzają sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W tym roku tylko uczniowie I LO zdobyli w ten sposób indeksy na wybrane przez siebie uczelnie.

W Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych (ZSET) liczba uczniów obecnie zdających egzamin maturalny była porównywalna w porównaniu do roku ubiegłego. Wyniki tego egzaminu są wyższe przy podobnej zdawalności. Pozytywny wpływ na w/w sytuację i wyniki miały: dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych realizowane w ramach projektów unijnych, duże zaangażowanie uczniów i nauczycieli w nadrobieniu zaległości powstałych w trakcie kształcenia on-line.

W Zespole Szkół Elektronicznych (ZSE) rok szkolny 2021/22 to powolny powrót do normalności, po niemal dwóch latach pandemii. W pierwszym semestrze część oddziałów, nawet kilkakrotnie wysyłana była na nauczanie zdalne, wielu uczniów przebywało na kwarantannie, co zdecydowanie przełożyło się negatywnie na efekty nauczania. Tradycyjnie najtrudniejszy dla maturzystów(choć dla umysłów ścisłych), okazał się egzamin z matematyki. Nauczycieli „Elektronika” cieszą i satysfakcjonują wysokie wyniki wielu, jednak niestety nie większości, uczniów prognozujące ich przyjęcie na studia, mimo problemów z rozwiązaniami trudnych zadań. Niepokoi jednak niższa niż w roku ubiegłym zdawalność i automatycznie niższa pozycja względem innych szkół.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych (ZSOiT) wyniki matury 2022pojedynczych uczniów, lub ich grup, mimo że na pierwszy rzut oka nie odbiegają specjalnie od wyników z zeszłego roku to globalnie w zakresie całej szkoły są od ubiegłorocznych niższe. W dalszym ciągu widoczne są niższe efekty nauczania zdalnego. Sami uczniowie przyznają, że nie zawsze przykładali się do zajęć , bo nie było takiej kontroli jak na lekcjach w trybie stacjonarnym – samodyscyplina jednak nie zadziałała. Czynnikiem wpływającym na niezdanie matury jest długi czas trwania nauczania zdalnego (2 lata) zarówno w kształceniu ogólnym, jak i zawodowym, które uczniowie musieli w krótkim czasie uzupełnić.

Z analizy wyników maturalnych w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” (ZST_M) przy tegorocznej zdawalności 72% (znacznie wyższej niż ubiegłoroczna – 63%) 16 uczniów ma prawo przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej 2022 natomiast tylko 3 osoby nie zdało bez możliwości sierpniowej poprawki (tzn., że z co najmniej dwóch przedmiotów obowiązkowych otrzymali mniej niż 30 %). Pośród niezdanych egzaminów znów prym wiodła matematyka. W opinii dyrekcji szkoły tegoroczny wynik matury jest przyzwoity, a po sesji poprawkowej zapewne będzie o wiele lepszy. Przy analizie wyników egzaminu maturalnego w tej placówce, należy uwzględnić profil ucznia i absolwenta ”Mechanika”- tj. osób ukierunkowanych głównie na kształcenie zawodowe. W związku z powyższym trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż dla nich głównym celem są egzaminy zawodowe, a nie egzamin maturalny. Biorąc pod uwagę nauczanie zdalne podczas pandemii COVID-19 oraz wyniki matur z lat 2020 i 2021 podjęte zostały w szkole działania mające na celu rozwój kompetencji matematycznych co zaowocowało mimo wszystkich przeciwności losu przyzwoitymi wynikami w tym roku szkolnym.

W Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego (ZSRA) egzamin maturalny zdawało 45 absolwentów (Liceum Sztuk Plastycznych i Technikum). Ogólna zdawalność uczniów wyniosła 57,7% i jest to ogromny sukces szkoły w porównaniu do roku ubiegłego (32,50). Na zdecydowanie wyższą tegoroczną zdawalność składa się wynik LSP (60%) oraz Technikum (57%). Najwyższe wyniki uczniowie osiągnęli z pisemnego języka polskiego (97,7%); z języka niemieckiego (83,3%) oraz języka angielskiego (83,7%). Analiza wyników egzaminu maturalnego wskazuje, że słabą stroną uczniów jest… znów matematyka (64,4%). Na poprawę ogólnego wyniku szkoły o 22,2% w stosunku do roku poprzedniego złożyło się wiele działań, min.: udział maturzystów w zajęciach w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach”, na których przygotowywani byli do matury z języka angielskiego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonych. W ramach tego samego projektu organizowane były także dodatkowe zajęcia z matematyki.

W Zespole Szkół Przyrodniczo Usługowych (ZSPUiBS) do egzaminu maturalnego przystąpiło 50 tegorocznych absolwentów. Niestety w dalszym ciągu jest niska zdawalność egzaminu z matematyki, wręcz drastycznie spada w porównaniu do roku ubiegłego. Tylko 15 absolwentów otrzymało świadectwo maturalne. Natomiast 22 osoby mogą przystąpić do poprawki sierpniowej z matematyki i 1 z języka angielskiego. Pośród wszystkich maturzystów 5 uczniów otrzymało 29 % punktów z matematyki, będą się zgłaszać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w celu sprawdzenia prac i ewentualnej weryfikacji liczby punktów. W porównaniu do egzaminów próbnych widoczny jest wzrost ilości zdobytych punktów zwłaszcza z języka polskiego i matematyki. Jednak to podobnie jak w innych szkołach egzamin z matematyki powoduje najwięcej problemów uczniom ZSPUiBS.

W opinii nauczycieli Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 (ZSLiZ nr 2) na wyniki matur znaczący wpływ miała pandemia. Problemy z połączeniem internetowym w domu podczas zdalnego nauczania. Również niska frekwencja uczniów na zajęciach spowodowana zachorowaniem przyczyniła się do słabych wyników. Niepokojącym jest fakt uzyskania najniższej zdawalności w szkole od kilku lat 2020 (23%), 2021 (32,50%) oraz najniższej zdawalności pośród jeleniogórskich liceów i techników; obecnie (19%).

Mimo wielu argumentów próbujących usprawiedliwić istniejący stan rzeczy potrzebna jest głęboka refleksja nad tym co się wydarzyło i dyskusja jak również konieczność znalezienia skutecznych rozwiązań prowadząca do uzyskania pozytywnych wyników matury w większym zakresie niż jest to w chwili obecnej. Dyskusje takie na pewno odbędą się także w trakcie spotkań rad pedagogicznych i w innych gremiach szkolnych poszukiwania konstruktywnych rozwiązań i wdrożenia ich w celu poprawy opisywanego stanu wyników również w innych szkołach ponadpodstawowych – czytamy w podsumowaniu analizy wyników tegorocznej matury.

Tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia i skuteczności przy przyjęciach na wymarzone kierunki studiów oraz przy podejmowaniu pracy na interesujących ich stanowiskach pracy. Gronom pedagogicznym i przyszłym maturzystom – solidnego, systematycznego i gruntownego przygotowania do egzaminów oraz jak najlepszych wyników kolejnych matur.

FOT. UM Jelenia Góra

4 komentarze

  1. No brawo tzw Żeromszczak:-))))). Dobrze , że już wyszedłem w latach świetności, cudnych nauczycieli i klimatu tej szkoły. Teraz została nazwa i wspomnienia tego, co nigdy nie wróci. Norwid – BRAWO!!!

    • Jaki idiota zwala wszystko na pandemię… Po pierwsze problemy kadrowe nauczycieli, np. matematyki czy biologii, gdzie zajęcia potrafiliśmy mieć z trzema różnymi nauczycielami w miesiącu, każdy uczący czego innego i stawiający inne wymagania, z biologii żadnych przygotowań do matury, rozwiązywania arkuszy ani analizy zadań, a oglądanie filmików na YouTube bo „pan fajnie tłumaczy”. Drugie, gdzie przygotowania do matury? Wina pandemii? Kpina jakaś, nauczyciele lecieli wyłącznie z materiałem, nadrabiamy bo są braki niby po zdalnym nauczaniu, gdzie powtarzaliśmy większość z drugiej klasy lub nie zaczynaliśmy czegokolwiek nowego, pomijając ważne zagadnienia do matury. Kto nie miał korków, najzwyklej w świecie miał przejebane. Było naprawdę kilku nielicznych nauczycieli którzy serio się starali nas przygotować do matury. Żerom swój blask stracił, jest to stara rozpadająca się szopa obklejona starymi obietnicami i złudną iluzją prestiżu, który zgnił gdzieś na najwyższych piętrach. Ale tak, pandemia to przyczyna, nigdy nauczyciele ani system szkoły, bo przecież oni zawsze fajni byli gdzieś tam w 2017 jak laureata dostali…

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.