Pochodził z Łukowca Wiśniowskiego (wschodnie tereny II Rzeczpospolitej). Po wojnie zamieszkał w Legnicy, gdzie ukończył szkołę średnią. Studiował w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Był jednym z czołowych działaczy akademickiego ruchu sportowego. O młodym Eugeniuszu mówiono, że to człowiek rzetelny, odpowiedzialny, pracowity, o wysokim zaangażowaniu społecznym. Po ukończeniu studiów uczył wf-u w legnickim technikum samochodowym. Jako wyróżniający się nauczyciel, w uznaniu zasług, na początku stycznia 1965 roku został służbowo przeniesiony do Jeleniej Góry.

W ciągu siedmiu lat pracy na stanowisku zastępcy dyrektora Studium Nauczycielskiego wprowadził wiele zmian organizacyjnych, które przyniosły ewidentne korzyści, m. in. rozwinął kierunek wychowania fizycznego z biologią. Efekty Jego nowatorskich rozwiązań metodycznych wielokrotnie prezentowano na krajowych konferencjach wizytatorów wf-u.

-Z inicjatywy Eugeniusza powstały Nauczycielski Klub Sportowy „Spartakus” i Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” – wspomina Wiesław Okińczyc ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. – W 1972 roku został prezesem jeleniogórskiego oddziału ZNP, a po reorganizacji administracji państwowej prezesem ZNP w nowym województwie. Dzięki Niemu reaktywowano w ogniskach ZNP działalność sportową i turystyczną, powołano nowe zespoły, rozbudowano bazę socjalną dla nauczycieli i ich rodzin. Jednocześnie Gienek rozwijał swoją działalność naukową w zakresie metodyki wychowania fizycznego i współpracował z Punktem Konsultacyjnym AWF-u w Jeleniej Górze. W tym czasie poszerzano stopniowo jego bazę lokalową oraz wyposażenie w nową aparaturę i urządzenia, zwłaszcza dla pracowni anatomii, fizjologii i biochemii. Z Jego inicjatywy przygotowane były również następne pracownie, które stanowiły nowoczesną bazę materialną procesu dydaktycznego i badań naukowych. Punkt Konsultacyjny AWF, którym dr Drozd kierował, w 1983 roku przekształcono w Wydział Zamiejscowy Zaocznych Studiów Nauczycielskich AWF w Jeleniej Górze. Kilkusetosobowa rzesza studentów nie tylko z Jeleniogórskiego, lecz z całej Polski znalazła tutaj odpowiednie warunki kształcenia, zakwaterowania i wyżywienia.

-Moja znajomość z Eugeniuszem datuje się od 1975 roku, gdy w Kuratorium Oświaty i Wychowania byłem starszym wizytatorem – metodykiem. To była więź naukowo – koleżeńska – wspomina dr Marian Michalski. – Długo współpracowaliśmy w Karkonoskim Towarzystwie Naukowym, byliśmy w jego władzach, redagowaliśmy zeszyty naukowe. Tematyka kultury fizycznej i sportu bardziej nas połączyła, gdy zostałem zastępca dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze. Staliśmy się dobrymi, lojalnymi przyjaciółmi. Stopień doktora nauk wychowania fizycznego uzyskał już w 1972 roku. Sześć lat później w jeleniogórskiej uczelni utworzono kierunek trenerski. Były też jednoroczne studia dla osób z minimum 15-letnim stażem w szkolnictwie. Nazywaliśmy je studia retro. Absolwenci mogli poszczycić się ukończeniem studiów wyższych zawodowych. Dr Drozd wykładał teorię wychowania fizycznego i sportu oraz gry i zabawy. Wybitne uzdolnienia organizacyjne i zasługi dla rozwoju dydaktyczno – naukowego Wydziału Zamiejscowego AWF w Jeleniej Górze, w 1976 roku stały się podstawą do nominacji dra Eugeniusza Drozda na stanowisko docenta kontraktowego. Kierował Wydziałem z pięcioletnimi, zaocznymi studiami magisterskim mając do dyspozycji tylko jeden pokoik w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Był mistrzem organizacyjnym.

„Gdy Eugeniusz Drozd sprawował funkcję kierownika Wydziału Zamiejscowego na wykłady i odczyty przyjeżdżali pracownicy naukowi z wielu polskich uczelni wychowania fizycznego i uniwersytetów, nawet znani naukowcy z zagranicy. Na jednej z konferencji naukowych był obecny twórca polskiej szkoły rehabilitacji, nieżyjący już prof. Wiktor Dega. Nawet w trudnych latach 80-tych studenci zaoczni AWF odbywali zajęcia i wypoczywali w dobrze ogrzanych salach. Przyjmowali to z wdzięcznością. Studia wychowania fizycznego kojarzyły im się z gościnną Ziemią Jeleniogórską, wspaniałymi pedagogami i szefem Wydziału Zamiejscowego AWF w Jeleniej Górze” – napisał Julian Jonkisz w wydanej w 2006 roku we Wrocławiu „Księdze Profesorów AWF”.

Dr Drozd popularyzował nowoczesną metodykę wychowania fizycznego poprzez prelekcje i odczyty na licznych konferencjach. Własne doświadczenia i dorobek w zakresie teorii i praktyki wf-u w szkole prezentował podczas zjazdów i sympozjów naukowych. Jego dorobek publicystyczny zamyka się liczbą kilkunastu rozpraw naukowych i artykułów. Są to prace w większości poświęcone problematyce sportu szkolnego oraz programom wychowania fizycznego w szkolnictwie różnych typów. W kręgu Jego zainteresowań stale pozostawała tematyka kształcenia nauczycieli i ich praca w szkole.

-Moją znajomość z panem Eugeniuszem nazwałbym bardzo serdeczną. Poprosił mnie o objęcie funkcji trenera w sekcji koszykówki męskiej w NKS „Spartakus”. Od tej pory ściśle współpracowaliśmy. Pan Gieniu był bardzo zadowolony z efektów mojej pracy, czyli awansu drużyny w 1973 roku do ligi międzywojewódzkiej. Był niezwykle aktywny, wiecznie uśmiechnięty, ale bardzo wymagający. Miał tysiące pomysłów, do których realizacji potrafił zachęcić osoby ze swojego otoczenia. Trzeba przyznać, że miał szczęśliwą rękę w doborze współpracowników. Dzięki pasji i determinacji pana Eugeniusza powstała w Jeleniej Górze filia wrocławskiego AWF-u, w której na kierunku trenerskim, studiowało wielu znanych sportowców. Żałuję, że nie doszło do naszego spotkania w Jego domu, na które umawialiśmy się od dłuższego czasu. Mieliśmy porozmawiać o historii NKS „Spartakus” i klubowych pamiątkach (fotografie, znaczki, dyplomy) – mówi Marek Tołkacz.

Eugeniusz Drozd aktywnie działał społecznie. Pełnił m. in. funkcję członka Prezydium Krajowej Rady Kultury Fizycznej i Turystyki przy ZG ZNP w Warszawie oraz WKFiT w Jeleniej Górze i skarbnika Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego. Za wieloletnią, wybitną działalność otrzymał liczne odznaczenia państwowe, resortowe i regionalne, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej oraz wysokie nagrody. Po przeniesieniu Oddziału Zamiejscowego AWF z Jeleniej Góry do innego miasta, w latach 90-tych przeszedł na emeryturę.

– Nasz Tatinek był bardzo ciepłym, życzliwym i równocześnie rozważnym człowiekiem. Otwartym na nowe trendy i idee w życiu zawodowym i prywatnym. Tato bardzo sobie cenił i budował kontakty z bliższą i dalszą, rozległą rodziną oraz z wieloma znajomymi. Żonie Henryce i nam dzieciom stworzył radosny i bezpieczny dom rodzinny. Po przesiedleniu się do Jeleniej Góry w 1965 roku, zaczął odkrywać walory i uroki Kotliny Jeleniogórskiej i okolic. Lubił wędrować po górach, jeździć na nartach, uprawiać sporty wodne, grać w tenisa ziemnego. Ogromnie fascynujące były dla Taty podróże, wyróżniała Go niepohamowana i aktywnie realizowana ciekawość świata i życia. Potrafił nas przekonać do Jego życiowych pasji, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Po utracie naszego ukochanego Tatinka okrutnie odczuwamy głęboką pustkę – mówią córka Danka i syn Jarek.

„Eugeniusz Drozd zmarł 15 stycznia 2018 roku. Straciliśmy naszego Przyjaciela. Pozostanie w pamięci jako dobra, lubiana, życzliwa, zawsze przyjazna i szanowana osoba. Gdy w Jeleniej Górze kierował Zamiejscowym Punktem Konsultacyjnym AWF Wrocław, kolejny raz pokazał sprawność organizacyjną oraz wielką życzliwość dla studentów i współpracowników. Na wrocławskiej uczelni pracował w latach 1973 – 1992. Odszedł jeden z nas, Niezastąpiony Gienio” napisali w gazetowym nekrologu koleżanki i koledzy z AWF-u.

Henryk Stobiecki

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.