W sierpniu uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i wykonawca przystąpił do prac na odcinku pomiędzy węzłem Bolków a węzłem Kamienna Góra Północ. Na odcinku koło Bolkowa wykonywane jest również odhumusowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, rozbiórka obiektów oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.

Węzeł Bolków – Kamienna Góra Północ

Aby rozpocząć prace przy budowie dwóch tuneli, wykonawca  przygotował zaplecze, na którym gromadzony jest specjalistyczny sprzęt m.in. wiertnica tunelowa Jumbo Drill.  Prowadzone są wykopy na portalu południowym, zabezpieczania skarpy czołowej i bocznych. Trwa także przygotowanie dróg dojazdowych.

Wiertnica tunelowa będzie się przebijać się przez pasmo Gór Kaczawskich i Wałbrzyskich. Pierwszy z tuneli ma być po wybudowaniu najdłuższym poza miejskim tunelem w Polsce drążonym w skale. Na tym odcinku zostanie wybudowanych 15 obiektów inżynierskich, 13 przejść zwierząt oraz 39 przepustów. Zostaną wybudowane również drogi dojazdowe, a istniejąca sieć dróg zostanie przebudowana.

W ramach inwestycji na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ powstać ma dwujezdniowa droga ekspresowa S3 o długości ok. 16,1 km.

Każda jezdnia ma mieć po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Powstaną również dwa dwunawowe tunele drogowe – jeden o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice i drugi – o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że budowa S3 dotyczy też innych odcinków.

S3 Kamienna Góra – Lubawka (granica państwa)

Na obszarze węzła Kamienna Góra Północ (Ptaszków) kontynuowane jest odhumusowanie przyszłego pasa drogowego. Trwa również odhumusowanie i budowanie nasypu pod by-pass przy drodze krajowej nr 5 i drodze wojewódzkiej nr 367 oraz rozbiórka wywłaszczonych budynków mieszkalnych.

Odcinek S3 pomiędzy węzłem Kamienna Góra Północ a granicą państwa w Lubawce będzie drogą dwujezdniową o długości ok. 15,3 km, wyposażoną w dwa pasy ruchu w każdą stronę wraz z pasem awaryjnym. Decyzja ZRID umożliwiająca rozpoczęcie robót w terenie została wydana 31 sierpnia br. W ramach tego odcinka wybudowane zostaną trzy węzły drogowe - Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka. Poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, wykonanych zostanie 17 obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą S3 oraz 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów). 

Na węźle Kamienna Góra Południe wykorzystywana jest palownica – maszyna do drążenia otworów w gruncie i formowania w nim pali. Dzięki palownicy wykonawca dowierca się aż do skały nośnej, a następnie z wykorzystaniem zbrojenia otwór jest zalewany betonem. Wykorzystanie palownicy na podmokłym terenie pozwoli ustabilizować grunt i wzmocnić podłoże pod budowany w tym miejscu węzeł drogowy. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to I połowa 2022 roku.

S3 Bolków – Lubawka (granica państwa)

W październiku 2018 r. podpisano umowę z wykonawcami dwóch fragmentów trasy od Bolkowa do Lubawki o łącznej długości 31,5 km. Odcinek od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ, z najdłuższym w Polsce tunelem drążonym w skale, będzie oddany do ruchu w II połowie 2023 r., natomiast odcinek od węzła Kamienna Góra Północ do Lubawki już w I połowie 2022 r.  

S3 węzeł Kaźmierzów – węzeł Lubin Północ

 Na północ od autostrady A4 trwają prace przy budowie ponad 14-kilometrowego odcinka S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. Wykonawca prowadzi prace na wielu frontach, m.in. prowadzi roboty mostowe, branżowe oraz przy układaniu nawierzchni. Wykonywane są zarówno roboty ziemne (górne warstwy nasypów), roboty konstrukcyjne w zakresie wykonywania nawierzchni (podbudowy z kruszywa, warstwy bitumiczne), wykończeniowe (profilowanie i humusowanie skarp, humusowanie pasa rozdziału).

Trwają również prace przy wykonywaniu poboczy oraz rowów o specjalnej konstrukcji mineralno-organicznej (chłonnych), trwa wykonywanie przepustów pod drogami. Zgodnie z planem postępuję również roboty mostowe. Rozpoczęto już realizację pierwszych robót naprawczych związanych z wymianą dylatacji na niektórych obiektach. Ponadto trwa betonowanie kap chodnikowych, umacnianie stożków i montaż schodów skarpowych. Równolegle na całym terenie budowy trwają roboty związane z konserwacją i regulacją wysokościową studni oraz montażem włazów. Trwają prace ziemne i wykonanie konstrukcji skarp i dna zbiorników retencyjnych wód opadowych. Zakończono już prace związane z rozbiórką i odtworzeniem materaca zabezpieczającego przed oddziaływaniem eksploatacji górniczej (pod konstrukcją nawierzchni). Aktualnie trwają również prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznej tj. głównie warstwy ścieralnej z SMA na odcinku pomiędzy węzłami Lubin Północ a Polkowice Południe. Ponadto na powyższym odcinku trwają prace wykończeniowe przy wykonywaniu oznakowania poziomego, humusowaniu pasa rozdziału, profilowaniu i humusowaniu skarp, montażu barier energochłonnych. Ponadto wykonawca prowadzi prace związane z wykonaniem oświetlenia i zasilania systemu zarządzania ruchem (głównie w obrębie węzła Lubin Północ) oraz prace przygotowawcze pod wykonanie zasilania hydroforni na węźle Polkowice Północ. Udostępnienie jednej jezdni na odcinku od węzła Lubin Północ do węzła Polkowice Południe planowane jest w ciągu najbliższych tygodni. Wykonawca ma 12 miesięcy na dokończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 23 grudnia do 15 marca).

Zakończenie robót przewidziane jest w II kwartale 2021 r.  

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.