Po naszym tekście o awanturze w jednej z jeleniogórskich przychodni zdrowia, wywołanej przez polską opiekunkę dziecka z Ukrainy, mieliśmy wiele sygnałów od czytelników. Prosili, by ostatecznie wyjaśnić, czy uchodźcy z Ukrainy mają pierwszeństwo w kolejności udzielania świadczeń. O to, a także o inne uregulowania dotyczące udzielenia pomocy medycznej uchodźcom z Ukrainy, zapytaliśmy Annę Szewczuk-Łebską, rzecznika prasowego dolnośląskiego NFZ.

Czy uchodźcy z Ukrainy mają pierwszeństwo w kolejności udzielania świadczeń?

O kolejności udzielania świadczeń decyduje stan zdrowia pacjenta, a nie jego obywatelstwo.

Czy do dolnośląskiego NFZ wpłynęły skargi związane z kolejnością udzielania pomocy zdrowotnej uchodźcom?

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ nie otrzymał żadnych skarg na nieprawidłowości związane z kolejnością udzielania świadczeń zdrowotnych obywatelom Polski i Ukrainy. Pojedyncze doniesienie medialne o rzekomym braku miejsc dla dzieci polskich na oddziałach pediatrycznych wrocławskich szpitali ze względu na dużą liczbę dzieci ukraińskich, zweryfikowaliśmy i okazało się ono fałszywe.

Na jakie świadczenia zdrowotne mogą liczyć w Polsce uchodźcy z Ukrainy?

12 marca 2022 roku weszła w życie, z mocą obowiązywania od 24 lutego 2022 roku, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Specustawa przyznaje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują pozostałym ubezpieczonym, prawo do:

· świadczeń medycznych (z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej prawa do leczenia za granicą, zwrotu środków za leczenie za granica na podstawie dyrektywy „transgranicznej”),

· refundacji leków, zaopatrzenia w wyroby medyczne i udziału w programach profilaktycznych w zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia.

świadczeń w zakresie zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych, czyli szczepienia przeciwko COVID-19, testy w kierunku koronawirusa (antygenowe i PCR) oraz leczenie związane z COVID-19.

· dzieciom przysługują szczepienia ochronne w ramach kalendarza szczepień ochronnych (Program Szczepień Ochronnych – PSO na 2022 r.). Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia za priorytetowe szczepienia przyjmuje się:

− szczepienie przeciw odrze szczepionką MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) w grupie najmłodszych dzieci w drugim roku życia,

szczepienia przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis zgodnie z wiekiem,

− wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zgodnie z wiekiem,

− szczepienie przeciw COVID-19 (poza PSO).

Kto jest uprawniony do świadczeń medycznych na gruncie przepisów specustawy?

Prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce, jak dla osób ubezpieczonych, obejmuje: obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską, w tym także nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,

· obywateli Ukrainy z Kartą Polaka (nie musieli przekroczyć bezpośrednio granicy Polski z Ukrainą), a także członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka.

– którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 roku.

Uprawnienia do świadczeń medycznych na mocy specustawy nie przysługują osobom, które przed 24 lutego 2022 roku przebywały legalnie w Polsce na podstawie zezwoleń pobytowych lub miały status uchodźcy, lub złożyły wniosek o uzyskanie takiego statusu. Osoby te mają z reguły inny tytuł do ubezpieczenia np. przez umowę o pracę lub dobrowolne ubezpieczenie.

Jak przebiega weryfikacja uprawnień do świadczeń medycznych?

Brak numeru PESEL nie jest przeszkodą w uzyskaniu świadczeń medycznych.

PRZED WEJŚCIEM w życie specustawy (od 24 lutego do 11 marca 2022 roku) świadczenia zdrowotne mogły być udzielane na podstawie każdego dokumentu, który potwierdza tożsamość, m.in.: a. paszportu obywatela Ukrainy ze stemplem Straży Granicznej RP, b. zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP, c. dowodu osobistego, d. prawa jazdy, e. aktu małżeństwa, f. aktu urodzenia, g. innego dokumentu poświadczającego status ukraińskiego obywatelstwa, przekroczenia granicy, miejsce przekroczenia granicy; status małżonka obywatela Ukrainy, pokrewieństwo w przypadku najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka.

PO WEJŚCIU w życie specustawy (od 12 marca 2022 roku) DODATKOWO na podstawie: a. specjalnego numeru PESEL nadawanego obywatelom Ukrainy, b. e-dokumentu (osoby pełnoletnie, które zarejestrują się w gminie i zostanie nadany im numer PESEL oraz założą profil zaufany, mogą aktywować e-dokument poświadczający status osoby uprawnionej), c. wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby uprawnionej (zawiera: imię i nazwisko, numer PESEL).

FOT.pacjent.gov.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.