O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 marca 2015 r. Nr VII/67/15 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Lwówek Śląski (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 3307 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2213) – Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski – o g ł a s z a:

IV przetarg ustny ograniczony

do właścicieli nieruchomości sąsiednich

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ruinami budynków gospodarczych, oznaczonej ewidencyjnie nr 465/1 i 465/2 o łącznej powierzchni 0,1651 ha, położonej w obrębie 2 miasta Lwówek Śląski. Działki położone w sąsiedztwie budynków mieszkalnych i gospodarczych, nie posiadają bezpośredniego dostępu komunikacyjnego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki oznaczone są symbolem 35MN– jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim w/w nieruchomość posiada założoną księgę wieczystąnr JG1S/00024949/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 88.000,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 17.03.2023 r. o godz. 0930w pokoju nr 3 tut. Urzędu (parter) brama „A”.

Warunkiem przystąpienia do przetargu, będzie wpłacenie w a d i u m w wysokości 10?ceny wywoławczej tj. kwoty 8.800,00 złw terminie do dnia 13.03.2023 r. (włącznie), które należy wpłacić na konto Gminy Lwówek Śląski Nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w wyznaczonym dniu środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu.

Zastrzega się, że w przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Lwówek Śląski.

Nabywca w/w nieruchomości w terminie do 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania umowy notarialnej w przeciwnym razie Gmina może odstąpić od zawarcia tej umowy, a nabywca straci wpłacone wadium.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.

Uwaga: Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z powiatowej ewidencji geodezyjnej i GMINA nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, pok. nr 4, tel. (75)647-78-72.

Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu.

Lwówek Śląski Dnia: 27.01.2023 r.

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.