OGŁOSZENIE

Na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 marca 2015 r. Nr VII/67/15 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Lwówek Śląski ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 3307 ze zm.)oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (t. j. Dz. U. Nr 2021 poz.2213) – Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

– ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej biblioteki w Chmielnie nr 50, oznaczonej ewidencyjnie nr 861/4 o powierzchni 0,0574 ha, położonej w obrębie Chmielno. Działka o kształcie nieregularnym, zabudowana budynkiem dawnej biblioteki, położona w pobliżu budynków mieszkalno-gospodarczych i użytków rolnych. Nieruchomość uzbrojona. Budynek od kilku lat nieużytkowany. Budynek niepodpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze użytkowe, stan techniczny poniżej średniego, powierzchnia użytkowa budynku 432 m2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem 2UP- jako tereny zabudowy usługowej- usługi publiczne. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym dnia 17.03.2023 r.

W Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim w/w nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr JG1S/00032050/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 320.000,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 16.05.2023r. o godz. 0930 w pokoju nr 3 tut. Urzędu (parter) brama „A”.

Warunkiem przystąpienia do przetargu, będzie wpłacenie w a d i u m w wysokości 10 ceny wywoławczej tj. kwoty: 32.000,00 zł w terminie do dnia 09.05.2023 r. (włącznie), które należy wpłacić na konto Gminy Lwówek Śląski Nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554.

Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w wyznaczonym dniu środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu.

Zastrzega się, że w przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Lwówek Śląski.

Nabywca w/w nieruchomości w terminie do 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania umowy notarialnej w przeciwnym razie Gmina może odstąpić od zawarcia tej umowy, a nabywca straci wpłacone wadium.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Uwaga: Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z powiatowej ewidencji geodezyjnej i GMINA nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, pok. nr 4, tel. (75)647-78-72.

Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu

Lwówek Śląski Dnia: 28.03.2023 r.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.