OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr LVIII.349.2023 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 maja 2023 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Stara Kamienica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 listopada 2023 r. do 18 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica,

ul. Kamieniecka 11, 58-512 Stara Kamienica (pok. Nr 3), w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Gminy Stara Kamienica.
Projekt planu obejmuje 3 obszary położone w obrębach: Stara Kamienica, Kromnów
i Barcinek. Podstawowym celem sporządzenia projektu planu jest wyznaczenie terenów na których dopuszcza się budowę elektrowni słonecznych.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara
Kamienica, ul. Kamieniecka 11, 58-512 Stara Kamienica, o godz. 15:00.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz
w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stara Kamienica, na adres: Urząd Gminy Stara Kamienica, ul. Kamieniecka 11, 58-512 Stara Kamienica, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 2 stycznia 2023 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej
(email: starakamienica@starakamienica.pl) lub elektronicznej skrzynki podawczej
(adres esp(epuap): ug_stara_kamienica/skrytka).

Dyżur projektanta odbędzie się dnia 28 listopada 2023 r. po zakończeniu dyskusji
publicznej.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

INFORMACJE RODO:
W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Stara Kamienica dostępna jest na stronie https://strona.starakamienica.pl/klauzula-informacyjna/

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.